Hej.
Jag och min flickvän planerar att skaffa barn. Vilka rättigheter har jag som mamma, om det inte är jag som bär barnet? Måste vi gifta oss? Behöver jag adoptera mitt eget barn för att få lika delar av vårdnaden? Vad händer med min del av föräldraskapet om vår relation tar slut under graviditeten? Förlorar jag mitt/vårt barn då? 

 

Hej och tack för din fråga!

Vi kommer nedan förklara vad lagen säger att du ska göra för att rättsligt anses som förälder och vårdnadshavare. Detta för att du ska få samma rättigheter som din flickvän får genom att vara den födande modern. Vi kommer först redogöra för hur fastställande av föräldraskap ska ske och sedan hur du fastställer dig som vårdnadshavare. Eftersom vi inte vet några detaljer kring hur din flickvän planerar att gå till väga för att bli gravid utgår vi ifrån att det sker genom insemination eller IVF-behandling. Vi avslutar med några kommentarer på frågorna.

 

Fastställande av föräldraskap

Eftersom det inte framgår av din fråga på vilket sätt ni väljer att genomföra befruktningen utgår vi ifrån att det är insemination som är aktuellt enligt 6 kap lagen om genetisk integritet m.m. (LGI) eller IVF-behandling enligt 7 kap LGI. En förutsättning för att inseminationen ska kunna utföras på din flickvän är att ni dels är sambo eller gifta, dels att det finns ett samtycke från din sida, 6 kap 1 § respektive 7 kap 3 § LGI. En tredje förutsättning är att graviditetsbehandlingen sker vid ett offentligt finansierat sjukhus, 6 kap 2 § respektive 7 kap 4 § 1st LGI. För att du inte ska tappa din föräldraskapspresumtion bör ni alltså inte genomföra proceduren utomlands eller i privat regi.

Vem som ska anses som sambo framkommer av Sambolagen (SamboL). Där sägs att ni stadigvarande måste bo tillsammans i ett parförhållande och ha ett gemensamt hushåll, 1§ SamboL.

Är du sammanboende med din flickvän och samtycker till inseminationen är presumtionen att du ska anses som barnets förälder, 1 kap 9 § 1st Föräldrabalken (FB). För att du rättsligt ska anses vara förälder ska föräldraskapet fastställas, vilket sker genom bekräftelse eller dom, 1 kap 9 § 2 st FB. När det gäller själva fastställandet av föräldraskapet görs det ingen skillnad på om ni är gifta eller sammanboende.

En bekräftelse av föräldraskap görs skriftligen och ska bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska skriftligen godkännas av Socialnämnden och av modern. Bekräftelsen görs vanligtvis när barnet föds men det kan också göras före barnets födelse, 1 kap 4 § FB. Den bör dock inte godkännas av socialnämnden förrän barnet är fött, SOSFS 2011:3.

 

Fastställande av vårdnaden

Barnets står från födseln under vårdnad av båda föräldrar om dessa är gifta med varandra, i annat fall av modern ensam. Om ni inte är gifta så kommer din flickvän stå som ensam vårdnadshavare från födseln. Väljer ni att ingå äktenskap med varandra så står barnet från och med den tidpunkten under gemensam vårdnad, 6 kap 3 § FB.

Det är inget krav att ni ska ingå äktenskap med varandra för få gemensam vårdnad. Om ni inte är gifta och barnet är folkbokfört här i landet kan ni få gemensam vårdad efter en registrering hos Skatteverket. Denna registrering sker enklast genom att ni till Socialnämnden i samband med att nämnden ska godkänna bekräftelse av föräldraskapet, även anmäler en önskan om gemensam vårdnad. Efter en sådan anmälan skall Skatteverket registrera att ni har gemensam vårdnad, 6 kap 4 § 2 st 1 p FB.

 

Behöver jag adoptera mitt eget barn för att få lika delar av vårdnaden? / Vilka rättigheter har jag som mamma?

Utifrån vår redogörelse ovan behöver du därför inte adoptera barnet för att få lika delar av vårdnaden. När ni fastställt föräldraskapet och den gemensamma vårdnaden så är ni rättsligt likställda och du har som förälder samma rättigheter i fråga om vårdnaden som din flickvän.

 

Vad händer med min del av föräldraskapet om vår relation tar slut under graviditeten?

Om er relationen tar slut under graviditeten så ändrar inte den omständigheten i sig något av det vi har redogjort ovan så länge ni kan komma överens om att lämna samtycke för föräldraskapsbekräftelsen och den gemensamma vårdnaden. Om ni inte kommer överens och den bärande modern vägrar lämna sitt samtycke till föräldraskapsbekräftelsen eller vårdnadsansökan får frågan avgöras i domstol. Din (barnets) talan förs av socialnämnden som har utredningsplikt över vilka som är barnets föräldrar, 2 kap 8a § FB, 3 kap14 § 2 st FB. Om ni gemensamt har lämnat samtycke innan barnet alstrades samt var samboende vid det tillfället så föreligger det en stark presumtion att du är förälder.