Hej. Har haft en elektriker här som tyckte att våra högspänningsstolpar utanför huset var direkt farliga eftersom vi har barn som lätt kan komma åt att hänga sig i utanpåliggande kablar och därigenom skapa en dödsfälla. Pratade med elleverantören men dom tycker att det ser bra ut. Själv är jag tveksam eftersom vi har nedgrävda markkablar fram till den stolpen och sedan från den stolpen till vårat hus går det en högspänningskabel, som sedan löper till grannen.
Eftersom att dom grävde ner kabeln precis förbi grannen så borde de mycket enkelt kunna få ström i den huvudledningen men det fanns inga sådana planer enligt vattenfall. Problemet är att jag och min granne blir väldigt utsatta för framförallt åska och även stormar då träd kan blåsa över ledningarna. Detta är onödigt eftersom det finns nedgrävda ledningar.

 

Hej och tack för din fråga.

 

Markkabel istället för dagens luftledning

Den luftledning som sträcker sig över er tomt kan ersättas med en jordkabel. Då får ni kontakta ert elnätföretag för en offert förfrågan där eventuella kostnader kommer att framgå. Nästa steg för er blir att ta kontakt med en behörig elinstallatör, som skickar en föranmälan till elnätsföretaget. Om elmätaren sitter inomhus och den ska flyttas ut till ett mätarskåp, är det elnätsföretaget som bekostar jordkabeln. Vad gäller kostnaden för själva grävningen och elinstallatörens arbete är det ni som får stå för den kostnaden (för mer information se Elanslutning till fastighet).

Eventuella farorisker

Om ni ser ett träd som lutar mot en elledning eller ser ut att kunna falla ner och skada den så ska Vattenfall kontaktas.  Antingen så väljer ni att fälla ned trädet/träden på egen hand under en trädbevakning som utförs av Vattenfall. I sådana fall ska ni ta kontakt med Vattenfall fem arbetsdagar i förväg som då erbjuder en kostnadsfri bevakning. Om ni däremot behöver hjälp med trädfällningen får ni på egen hand ta kontakt med en kunnig entreprenör för jobbet. Om ni väl bestämmer er för att fälla ned ett träd i anslutning till en elledning är det av extra vikt att ni tar kontakt med Vattenfall innan trädfällningen. Detta eftersom ni annars kan riskera att komma att bli skadeståndsskyldiga om trädet skulle skada elledningen i samband med fällningen.

Om de tvingande föreskrifterna som finns i elförordningen och Energimarknads- inspektionen följs undgår du skadeståndskravet enligt 10 kap. 3 § p. 3 EL. Detta innebär att elbolaget inte kan kräva skadestånd av dig.

Tillsyn av elanläggningar

Vad gäller er oro kring eventuella stötar som barn i närheten av dessa kablar kan komma att råka ut för, och som i värsta fall kan utgöra en livsfara, kan ledning sökas i Ellagen (EL). Elektriska anläggningar är alltid förenade med vissa säkerhetsrisker. EL innehåller bestämmelser om elsäkerhet (1 kap. 1 § EL) och i lagens 9 kap. framgår bestämmelser om skyddsåtgärder vilka har till syfte att bl.a. förhindra risken för personskador (se 9 kap. 1 § EL). Skador på person från elektroniska anläggningar genom så kallad närverkan dvs. genom att en person kommer i kontakt med en strömförande del av en anläggning, exempelvis ström från en lös kraftledningskabel, har anläggningsinnehavare det yttersta ansvaret för. Detta skulle vara elnätsföretaget Vattenfall här. Vidare i 9 kap. 2 § EL som reglerar anläggningsinnehavarens ansvar går det att utläsa att den ansvarige inte enbart ”svarar för” att dessa skyddsåtgärder vidtas, utan denne ska även bekosta dem. Det är alltså Vattenfall som bär det yttersta ansvaret för att kraftledningen utanför er bostad är att anse som säker utifrån vad som följer av EL samt Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Om elnätsföretaget brister i sitt ansvar, och ni därmed tvingas stå för vissa kostnader såsom exempelvis trädfällning i närheten av dessa ledningar etc. har ni rätt till ersättning för detta ifrån Vattenfall.

Om en elolycka av den typ som ni befarar skulle inträffa, då en person kommer i kontakt med en nedfallen ledning och skadas av strömmen, regleras skadeståndsansvaret i 10 kap. EL. Av 10 kap. 1 § EL framgår det att anläggningsinnehavaren då har ett strikt skadeståndsansvar. Med strikt ansvar avses att en part ansvarar för skador oavsett om skadan uppkommit genom dennes eget vårdslösa handlande, eller någon annans.

Du som ägare till huset har ansvaret att maskiner, stickkontakter, ledningar m.m. inne i huset samt att mätarskåpet och fasadskåpet är i gott skick. Elnätsföretaget ansvarar för själva mätaren i skåpet och även för allt som finns bortom fasadskåpet. Från kabeln, som går ner till marken från skåpet till högspänningsledningen uppe i stolpen eller nere i marken. Det är enbart elnätsföretaget som får utföra underhåll och arbeten på dessa.