Om jag kommit över en e-postkonversation mellan två personer, har jag då rätt att offentliggöra dessa mail t.ex. på Facebook? Vad kan hända om jag gör det och någon anmäler mig?

 

Hej och tack för din fråga.

Utgångspunkten i svensk rätt är att varje person har yttrandefrihet, 2 kap 1 § Regeringsformen. Det innebär att man i stort sett är fri att uttrycka vad man vill i tal och skrift.

 

Från denna rätt finns dock undantag. Dessa undantag utgörs bl.a av följande lista.

 

Personuppgiftslagen

 

Syftet med Personuppgiftslagen är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter, 1 § Personuppgiftslagen. Om du publicerar personuppgifter på internet omfattas även det av Personuppgiftslagens generella regler om om behandling av personuppgifter.

 

Det är i allmänhet tillåtet att behandla personuppgifter på nätet under förutsättning att man inte kränker någon. Det krävs dessutom samtycke från personen det gäller eller så måste behandlingen av uppgifterna vara nödvändig med hänsyn till olika omständigheter, 10 § Personuppgiftslagen. Vad som ska anses utgöra en kränkning måste avgöras i det enskilda fallet, där samtliga omständigheter beaktas. Hänsyn tas till syftet med publiceringen, vilka uppgifter som läggs ut, var de publiceras, vilken information som lämnats och hur länge uppgifterna ligger ute på internet. Dessutom beaktas även hur personen vars uppgifter publiceras upplever publiceringen. Enligt Personuppgiftslagen är det normalt sett en kränkning att hänga ut någon.

 

Om du vill ha mer information om offentliggörande av personuppgifter på nätet och kränkningar av dessa kan du vända dig till Datainspektionen. Datainspektionen är en myndighet som ska se till att Personuppgiftslagen efterföljs. De kan besluta att ditt inlägg är kränkande och be dig ta bort publiceringen. I vissa fall kan Datainspektionen anmäla till polisen om de anser att en kränkning på internet är brottslig.

 

Brottsbalken

 

Att publicera kränkande uppgifter om någon kan vara straffbart, 5 kap 1 § Brottsbalken. Brottet som omfattas av paragrafen är förtal. Förtal innebär att man utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, eller annars lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning.

 

Det är inte avgörande om uppgiften är sann eller ej och det räcker att det funnits en risk för att publiceringen leder till andras missaktning. Det finns ingen generell definition av vad missaktning är utan det som avgör är vad som anses som klandervärt på den berördes ort eller inom hans eller hennes egen samhällsgrupp och personkrets. Bedömningen görs alltså inte efter allmänt rådande värderingar utan utifrån den berördes utgångspunkt.

 

I 5 kap 1 § 2 stycket Brottsbalken finns ett undantag från straffansvar om man är skyldig att uttala sig, eller om det annars är försvarligt.

 

En förutsättning för att kunna dömas för det här brottet är att det är den person som brottet riktas mot som väcker åtal mot dig. Den som döms för förtal riskerar att behöva betala böter. Är brottet grovt riskerar man fängelse i högst två år, 5 kap 2 § 1 stycket Brottsbalken.

 

Vid straffansvar kan man också behöva betala skadestånd till den som brottet riktas mot.

 

Offentlighets- och sekretesslagen

 

Av omständigheterna i ditt mail framgår inte vad det är för typ av uppgifter som ska publiceras och inte heller i vilken roll du lämnar uppgifterna. Vi vill göra dig uppmärksam på att det finns särskilda regler för uppgifter som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen och för hur dessa uppgifter får hanteras av tjänstemän. Straffansvar kan aktualiseras vid ett brott mot tystnadsplikten enligt 20 kap 3 § Brottsbalken.

Upphovsrätt

Beroende på vad mailen innehåller finns även utrymme för att publiceringen kan utgöra brott mot upphovsrätten. Det förutsätter att mailen innehåller text eller andra filer som kan vara upphovsrättsligt skyddade enligt Upphovsrättslagen.