Hej!

Finns det något bra sätt att dela upp hyra mellan sambos?

Finns det några fallgropar som sambos? Vad bör vi tänka på?

Vad händer om någon av oss avlider?

Om min sambo avlider, inom vilken tid ska då hens barn hämta hens saker?

Vem avgör vems saker som är vem?

Finns det några fallgropar om vi ingår äktenskap? Vad bör vi tänka på?

 

 

Hej och tack för din fråga!

 

Vad gäller din fråga om hur hyran ska fördelas mellan er så finns det ingen juridisk metod för att räkna ut en lämplig fördelning. Det är alltså helt upp till er att finna en lösning som båda är nöjda med.

Nedan följer några vanliga fallgropar som vi har identifierat utifrån dina familjeförhållanden. Först går vi igenom fallgropar i ert samboförhållande och därefter fallgropar vid ett eventuellt äktenskap. Vi vill att du inledningsvis ska känna till en allmän utgångspunkt som gäller för sambos. Tillämplig lagstiftning vid samboförhållanden är Sambolagen. Denna lag är dock inte tvingande vilket betyder att du och din sambo kan välja att istället skriva ett samboavtal där ni kan frångå lagens regler. Samboavtal är ett bra sätt att reglera vem egendomen i hemmet tillhör och hur det skall delas upp vid en eventuell separation eller ett dödsfall. Givetvis kan det, av förklarliga skäl, kännas svårt att ta upp frågan om samboavtal då både separation och dödsfall känns avlägset men samtidigt är det ett mycket bra verktyg för att båda parter ska veta precis vad som gäller.

 

Fallgropar sambo

Om ett samboförhållande upphör ska alla tillhörigheter delas. Detta sker genom en bodelning, som sambon kan sköta på egen hand eller i andra fall ta hjälp av lagen. Det som uppdelas är all samboegendom. I lagens mening är samboegendom den gemensamma bostaden och bohaget. Med andra ord skall egendomen vara införskaffad för att man skall använda det tillsammans, allt enligt 3 § Sambolagen. En bostad, som inte har införskaffats för gemensamt bruk, kan i undantagsfall tillfalla den som inte är ägare till den om det är så att den bäst behöver bostaden. Självklart skall detta då ske mot ersättning, 16 § Sambolagen.

Den andra delen av samboegendom är bohaget. Till bohag räknas möbler, hushållsmaskiner och andra föremål man köpt och använt gemensamt i hushållet. Värt att anmärka är att egendom som i och för sig är inköpt gemensamt men i realiteten bara används av en sambo som huvudregel inte räknas till det gemensamma bohaget och kan därför komma att undantas en bodelning, 6 § Sambolagen.

Dessutom kan det vara bra att känna till att egendom som en sambo fått genom gåva, arv eller testamente med villkoret att det skall vara dennes enskilda egendom inte kan vara samboegendom enligt 4 § Sambolagen.

Ur arvsrättslig synvinkel kan det vara bra att känna till att en sambo inte ärver om den andre sambon dör enligt 2 kap Ärvdabalken (ÄB). Om du skulle gå bort är det alltså i nuläget dina döttrar som ärver huset enligt 2 kap 1 § ÄB då de är dina bröstarvingar. Om du skulle vilja att din sambo ska ärva något så måste alltså ett testamente upprättas. I 10 kap 1 § ÄB anges formkraven som skall uppfyllas för att ett testamente skall vara giltigt. Testamentet måste upprättas skriftligen och testatorn/testatrixen måste underteckna testamentet med två närvarande vittnen. Vittnena skall underteckna testamentet och dessutom förstå att det är ett testamente, de behöver dock inte känna till dess innehåll. Uppfylls inte alla dessa krav är testamentet ogiltigt och kan därmed klandras. Det finns ingen regel som anger att ett ofullständigt testamente kan bli giltigt. Det skall dock observeras att ett testamente kan klandras på andra grunder än de rent formella formföreskrifterna. Exempelvis kan ett testamente klandras om det upprättats av en person som lider av en psykisk störning, 13 kap 2 § ÄB. Det kan tilläggas att det inte är möjligt att upprätta ett testamente som gör att ens barn blir helt arvlösa, de har alltid rätt att få ut hälften av vad de har rätt till enligt lag. Detta kallas för att de har rätt att få ut sin laglott och framgår av 7 kap 1 § ÄB.

 

Om din sambo skulle dö finns det ingen reglering om hur lång tid hans döttrar skulle ha på sig att hämta hans saker.

 

Fallgropar äktenskap

Vid ett eventuellt äktenskap blir situationen helt annorlunda. Precis som vid samboförhållanden ska all egendom delas upp om äktenskapet tar slut. En stor skillnad gentemot samboförhållanden är att all egendom (inklusive huset) räknas som giftorättsgods enligt 7 kap 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) Detta innebär att egendomen fördelas helt lika vid en eventuell framtida bodelning och det saknar helt betydelse vem som har köpt respektive egendom. Det är möjligt att avtala om att viss eller all egendom ska vara enskild egendom och därmed inte ingå i en eventuell bodelning. Detta ska i så fall göras genom ett äktenskapsförord som ska vara skriftligt, undertecknat av båda makarna och registrerat hos skatteverket, 7 kap 3 § ÄktB.

På samma sätt som i samboförhållanden kan det förekomma att viss egendom är enskild egendom på grund av att den erhållits genom arv, gåva eller testamente med villkoret att den ska vara enskild egendom, 7 kap 2 § ÄktB.

Om någon av er skulle avlida då ni är gifta finns det en del regler som kan vara bra att känna till. Vi har här skrivit vad som gäller då det inte finns något testamente eller äktenskapsförord. Eftersom dina barn inte är era gemensamma barn (vad man brukar kalla särkullbarn) så skulle de ha en möjlighet att få ut sitt arv från dig direkt om du skulle gå bort, detta enligt 3 kap 1 § ÄB. De skulle dock kunna välja att avstå från att få ut sitt arv från dig tills även din sambo (eller rättare sagt make i detta fall) gick bort för att då få hälften av hans kvarlåtenskap, stöd för detta finns i 3 kap 9 § ÄB. I det senare fallet får din sambo/make förfoga över arvet efter dig som han vill bortsett från att han inte får testamentera bort den egendom som härstammar från dig, 3 kap 2 § ÄB. Det är med andra ord svårt att förutspå hur stort arv dina döttrar får i situationen då de avstår från att kräva ut sitt arv direkt. Samma regler gäller förstås om det istället skulle vara din sambo/make som går bort först eftersom hans döttrar inte är era gemensamma barn.