Jag undrar om det stämmer att jag – som är enda barnet – automatiskt får ärva min ensamstående fars bostadsrätt, efter det han har gått bort?

 

Hej och tack för din fråga! 

Juridiska utgångspunkter 

Såsom vi förstår din fråga är du intresserad av att veta om du, som enda barnet, per automatik har rätt att få ärva din ensamstående fars bostadsrätt efter att han har gått bort.

Arvsfrågor föreskrivs i Ärvdabalken (ÄB). Av 1 kap 1 § ÄB framgår att endast den som lever vid arvlåtarens död kan ta del av arvet. Vidare fastslår 2 kap 1 § ÄB att närmsta arvingar pga. släktskap är arvlåtarens avkomlingar, dvs. barn. Detta innebär att du som är din bortgångna fars enda barn utgör den första arvsklassen och har rätt att ärva din fars bostadsrätt. Eftersom din far var ensamstående är det endast du som har rätt till bostadsrätten. Detta förutsätter dock att du saknar halvsyskon på din fars sida. Om så inte är fallet, delar du och dina halvsyskon enligt 2 kap 1 § 2 st 1 p ÄB arvet lika.

Dessutom förutsätter din ensamma rätt att ärva bostadsrätten att du inte har några avlidna syskon. I ett avlidet syskons ställe träder nämligen enligt 2 kap 1 § 2 st 2 p ÄB dess avkomlingar och dessa delar den avlidnes andel lika. I och med detta skulle du och det avlidna syskonet dela arvet lika, dvs. ni skulle ärva 50 % var av bostadsrätten, varpå den avlidnes 50 % skulle delas lika mellan dennes barn.

Av 15 kap 1 § 1 st ÄB framgår att den som genom brott uppsåtligen har dödat någon får inte ta arv eller testamente efter denna. I sådant fall har den som förlorat sin rätt till arv, ärvas enligt 15 kap 4 § ÄB som om den var död före arvlåtaren.

Om din far har lämnat ett testamente, ska det enligt 11 kap 1 § 1 st ÄB tolkas så att det överensstämmer med din fars vilja.