Jag har vid flera tillfällen sett platsannonser där man söker till en säkerhetsklassad tjänst och därför kräver svenskt medborgarskap, men att man även uttryckligen skriver att det inte får handla om dubbelt medborgarskap. Jag undrar om ett sådant krav har stöd i lagen.
Enligt Försvarsmaktens handbok för säkerhetsprövning (HKV beteckning 10 440:58640, 2013) är dubbelt medborgarskap eller tidigare medborgarskap inte per automatik ett hinder. Det är en fråga bland andra frågor att bedöma när man prövar en persons lämplighet.
 

Hej och tack för din fråga!

Vi har tolkat din fråga som att du undrar om det finns stöd i lagen för att uttryckligen kräva att sökande till säkerhetsklassade befattning inte har dubbelt medborgarskap.

Enligt 29 § säkerhetsskyddslag (1996:627) får säkerhetsklassad anställning vid staten, kommun eller landsting endast innehas av den som är svensk medborgare. Det är bara i fråga om säkerhetsklassade anställningar inom offentlig sektor som kravet på medborgarskap gäller. När det gäller företag och andra som anlitas för säkerhetsskyddade uppdrag så ställs det inte något krav på att de anställda ska vara svenska medborgare.

Det finns inget lagrum som förbjuder att den som innehar dubbelt medborgarskap anställs i säkerhetsklassade befattningar. Dubbelt medborgarskap är dock något som det kan ställas frågor om under en säkerhetsprövningsintervju och som vägs in vid bedömningen av en sökande.

Frågan blir då om arbetsgivare har rätt att kräva att den som anställs i säkerhetsklassade befattningar enbart innehar svenskt medborgarskap, trots att lagstöd saknas. Frågan är relevant oavsett om det handlar om arbetsgivare inom offentlig sektor eller privata arbetsgivare som utför säkerhetsskyddade uppdrag eftersom även de senare verkar ställa sådana krav ibland.

Vår bedömningen är det eventuellt kan vara fråga om olaga diskriminering. Etnisk tillhörighet är en av diskrimineringsgrunderna som nämns i diskrimineringslagen (2008:567). Etnisk tillhörighet definieras i 1 kap 5 § som ”nationalitet eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande”. Diskriminering på grund av dubbelt medborgarskap kan eventuellt sorteras in här under, antingen så som direkt diskriminering eller i vart fall indirekt diskriminering.

En arbetsgivare får enligt 2 kap 1 § i diskrimineringslagen bland annat inte diskriminera den som gör en förfrågan om eller söker arbete. Med diskriminering avses att man missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas i en jämförbar situation om missgynnandet har samband med en diskrimineringsgrund, t.ex. etnisk tillhörighet. I det här fallet skulle diskrimineringen bestå i att arbetsgivaren missgynnar vissa sökanden på grund av de utöver sitt svenska medborgarskap även är medborgare i en annan stat.

Saken har dock inte prövats vad vi vet och vi kan inte göra någon definitiv bedömning. Även om det skulle ses som diskriminering att uttryckligen ställa krav på att sökande enbart har svenskt medborgarskap bör det inte hindra att dubbelt medborgarskap är en faktor bland andra som tas hänsyn till vid säkerhetsprövningen.

Om du upplever att du har diskriminerats i en antagningsprocess och vill gå vidare med saken kan du göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Diskrimineringsombudsmannen har bland annat som uppdrag att se till att diskrimineringslagen efterlevs av arbetsgivare. Vi kan dock inte uttala oss om vilken bedömning DO skulle göra i det här fallet.

Till slut kan noteras att en statlig utredning nyligen har gjort en översikt av säkerhetsskyddlagstiftningen och lämnat ett betänkande, SOU 2015:25. Utredningen har föreslagit att kravet på svenskt medborgarskap vid säkerhetsklassade anställningar inom offentlig sektor avskaffas. Utredningen anser att det istället borde vara något som kan vägas in vid säkerhetsprövningen, precis som dubbelt medborgarskap idag kan göras. Deras förslag har dock inte resulterat i någon lag ännu.