Hej!

Jag blev påkörd av en bil medans jag körde på min moped för några år sedan. Jag fick sedan utbetalt pengar från både mitt eget försäkringsbolag och förarens försäkringsbolag. Jag har inte bett om att få ut dessa pengar från dom utan fick automatiskt ut dessa pengar för inkomstförlust, skada på kläder, hjälm osv. samt sveda och värk. Nu nästan tre år senare har jag fått ett krav från hennes försäkrings bolag att jag ska betala tillbaka ersättningen då jag har fått utbetalt ersättning från två försäkringsbolag för samma skada.

Fråga:
Kan de verkligen kräva att jag ska betala tillbaka dessa pengar? Det är ju dom som gjort ett fel, inte jag. Jag hade ingen idé om att det hade blivit fel och jag har flera gånger när jag pratade med båda försäkringsbolagen precis efter skadan nämnt det andra bolaget utan att någon har sagt till mig det var fel. Kan de verkligen efter så lång tid kräva tillbaka pengarna? Tycker det är lite fegt att de kan komma så långt tid efter och begära tillbaka pengar som de av misstag betalat ut?

 

Hej och tack för din fråga!

 

Vi förstår din fråga som att du undrar över vad som gäller när du fått pengar utbetalade från två olika försäkringsbolag för samma skada och om det ena försäkringsbolaget efter 3 år kan kräva tillbaka utbetalningen. Frågan kan alltså delas upp i dels om försäkringsbolaget har en återkravsrätt samt dels om denna gäller efter 3 års tid.

 

För att besvara frågan utgår vi från att det rör sig om en utbetalning av misstag från försäkringsbolaget.

 

Till att börja med kan en parallell dras till kring vad som gäller om man har två olika försäkringar tecknade hos olika försäkringsbolag för samma egendom. Detta kallas för dubbelförsäkring och regleras i 6 kap 4 § försäkringsavtalslagen. Båda bolagen är var för sig ansvariga att ersätta en skada fullt ut men försäkringstagaren har inte rätt till högre ersättning sammanlagt från bolagen än som svarar mot skadan.

 

Återkravsrätten regleras inte i svensk lagstiftning men det finns en hel del rättspraxis på området. Huvudregeln är att om mottagaren inser att betalningen sker av misstag är hen också återbetalningsskyldig, se t.ex. rättsfallet NJA 1999 s 575, men det finns flera undantag. Ett undantag är om mottagaren till pengarna är i god tro, alltså inte upptäcker eller haft några skäl till att upptäcka utbetalningen, och inrättat sig efter och/eller konsumerat beloppet. I ett sådant blir inte mottagaren återbetalningsskyldig.

 

Det finns ett rättsfall, NJA 1933 s 25 där ett försäkringsbolag betalat ut ett skadestånd ur en trafikförsäkring. Bolaget hade missat att göra avdrag för den ersättning som den försäkrade fått från en olycksfallsförsäkring han hade genom sitt arbete och försäkringsbolaget krävde tillbaka denna summa. Högsta domstolen ansåg i fallet att den försäkrade hade mottagit och förbrukat ersättningen i god tro och försäkringsbolaget kunde därför inte kräva en återbetalning av pengarna. Domstolen la i sin motivering stort vikt vid att försäkringsbolaget hade större möjlighet att bedöma sina förpliktelser gentemot försäkringstagaren än försäkringstagaren hade.

 

Huruvida försäkringsbolaget har en rätt att kräva återbetalning av dig är beroende av om du kan sägas ha mottagit pengarna i god tro. Tyvärr kan inte vi ge dig et definitivt svar i detta hänseende, men det som kan sägas är att konsumenter i många situationer anses ha ett skydd gentemot större företag och därför läggs ofta större krav på företaget än konsumenten. Samtidigt kan en större summa pengar tala emot att man har tagit emot pengarna i god tro.

 

Nästa fråga är om återbetalningskravet kan vara preskriberat. Det finns ingen lag som reglerar preskriptionstiden för felaktiga utbetalningar. Enligt 2 § Preskriptionslagen preskriberas en fordran efter tio år. Om fordran är mot en konsument och den avser en vara, tjänst eller annan nyttighet som näringsidkaren i sin yrkesmässiga verksamhet har tillhandahållit konsumenten för huvudsakligen enskilt bruk preskriberas fordran efter 3 år. Det återbetalningskrav som försäkringsbolaget riktat åt dig betraktas dock förmodligen inte som en konsumentfordran enligt 2 § Preskriptionslagen. I NJA 2012 s. 414 fastställde Högsta domstolen att en fordran på en trafikförsäkringsavgift från Trafikföreningen inte var att betrakta som en konsumentfordran enligt ovannämnda bestämmelse.

 

Huruvida avgörandet sträcker sig till att omfatta även återbetalningsfordringar går i dagsläget inte att besvara med definitiv säkerhet, eftersom frågan inte verkar ha prövats i praxis än. Vi är dock benägna att konstatera att en återbetalningsfordran inte i väsentlig del skiljer sig från en ordinarie fordran som riktas från ett trafikförsäkringsbolag eller försäkringsbolag i övrigt. Således gäller preskriptionstiden om 10 år från bolagets sida förmodligen i ditt fall, eftersom fordringen inte är att betrakta som en konsumentfordran.