Hej!

Hur gör man med delad vårdnad om en förälder beslutar att flytta till sitt hemland efter skilsmässa? I nuvarande fall så finns varken släkt eller bekantskap i nuvarande omgivning däremot i ena förälderns hemland. Tar tingsrätten detta i beaktande? Hur löser man en sådan tvist?

 

 

Hej och tack för din fråga!

 

Så som vi tolkar din fråga vill du ha svar på om det, vid gemensam vårdnad, är möjligt för den ene vårdnadshavare att flytta utomlands med barnet utan samtycke från den andre vårdnadshavaren.

Frågor som rör barnets vårdnad, boende och umgänge regleras i 6 kap Föräldrabalken (FB)

Vid gemensam vårdnad har båda vårdnadshavarna rätt att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, 6 kap 11 § FB och 6 kap 13 § FB. Frågan om vart barnet ska bo är ett exempel på en sådan angelägenhet som båda föräldrarna måste samtycka till. Endast i undantagsfall får en vårdnadshavare ensamt besluta i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, 6 kap 13 § 2 st FB och 6 kap 13a § FB. Frågan om vilket land barnet ska bo i är dock ett så pass ingripande beslut att det inte faller under dessa undantag.

Slutsatsen av detta är alltså att det krävs samtycke från båda vårdnadshavarna för att barnet skall kunna flytta utomlands. Vill en vårdnadshavare flytta utomlands med barnet utan samtycke från den andra vårdnadshavaren måste hen alltså få ensam vårdnad.

Det enklaste sättet att uppnå ensam vårdnad är att föräldrarna frivilligt avtalar om det, 6 kap 6 § FB. Vi antar dock att en sådan överenskommelse inte kan uppnås i detta fall. Kan vårdnadshavarna inte komma överens i vårdnadsfrågan får man vända sig till rätten och ansöka om ensam vårdnad.

När domstolen avgör om vårdnaden ska vara gemensam eller tillfalla endast en av föräldrarna skall det avgörande alltid vara barnets bästa 6 kap 2a § FB. Domstolen utgår alltid från att barnets bästa tillgodoses bäst då föräldrarna har gemensam vårdnad. Endast när det framkommer särskilda omständigheter som talar mot gemensam vårdnad, skall vårdnaden bli enskild. Detta framgår bland annat av rättsfallet NJA 1999 s. 451. En annan omständighet som kan ha betydelse vid bedömningen är föräldrarnas förmåga att samarbeta, 6 kap 5 § 2 st FB. Mindre samarbetssvårigheter räcker inte för att vårdnaden ska bli enskild, utan det krävs en djupare konflikt mellan föräldrarna som gör det omöjligt att samarbeta avseende frågor som rör barnet. Att en förälder vill flytta utomlands utgör med största sannolikhet ingen grund för att medge ensam vårdnad.

Vilken betydelse det har att släkten befinner sig i ett annat land går inte att säga eftersom det alltid skall göras en helhetsbedömning i frågan om vad som är bäst för barnet. Vi finner det dock inte troligt att det skulle ha någon avgörande betydelse i det här fallet.

Oavsett om barnet får flytta utomlands eller inte har barnet rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med, 6 kap 15 § FB. Boendeföräldern har ett ansvar för att barnets behov av umgänge tillgodoses.