Hej, har en fråga gällande skilsmässa, Vi har varit gifta i ca 15 år, har en son på 9 år tillsammans, och ska nu gå skilda vägar. Vad bör jag tänka på för min sons skull i skilsmässan. Vad händer med vår sons arvsrätt om hans pappa får fler barn med en ny kvinna? Bör jag skriva något dokument som säkrar hans rätt? Huset, del i företag m.m. Vad händer om jag dör? 

Hej och tack för din fråga!

Som jag förstår din fråga så vill du veta hur din son ärver när du och hans pappa inte längre är gifta. Du vill veta hur det blir om pappan gifter om sig, eller blir sambo med en ny kvinna och dessutom hur det blir om de får barn tillsammans. Jag utgår i återkopplingen från scenariot att din sons pappa avlider innan kvinnan han är tillsammans med.

Bröstarvinges arvsrätt
För det första går vi igenom reglerna för arv om din sons pappa gifter om sig. Din son är bröstarvinge till sin pappa enligt 2 kap 1§ ärvdabalken (ÄB). Han har enligt 3 kap 1§ ÄB rätt att få ut sitt arv efter pappan direkt om han inte själv väljer att vänta tills pappans nya fru avlider (3 kap 9§ ÄB). För att få reda på vilken egendom som hör till din sons pappa kommer en bodelning mellan pappan och hans fru att förrättas enligt 23 kap 1§ ÄB och 9 kap 1§ äktenskapsbalken. Bodelningen görs med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dagen pappan avlider (9 kap 2§ äktenskapsbalken). Bodelningen går till som vid en skilsmässa, dvs giftorättsgods delas lika mellan makarna medan enskild egendom undantas bodelning. Egendom blir enskild genom äktenskapsförord eller om man har fått något i gåva, i arv eller genom testamente eller förmånstagarförordnande med villkoret att den ska vara enskild, se 7 kap 2§ äktenskapsbalken.

Efterlevande makes arvsrätt
Det finns ett skydd för den efterlevande maken i 3 kap 1§ ÄB som kallas för basbeloppsregeln. Den efterlevande maken har rätt till egendom värd fyra gånger prisbasbeloppet som gäller året för dödsfallet. Om inte egendomen den efterlevande maken får vid bodelningen är värd så mycket får egendom tas från den avlidne makens kvarlåtenskap så att det tillsammans når upp till det värdet. För 2016 är prisbasbeloppet 44 300 kr vilket ger den efterlevande maken rätt till egendom värd minst 44 300 x 4 = 177 200 kr.

Ett annat skydd som finns för den efterlevande maken är att denne kan åberopa vad som kallas för jämkning i 12 kap 2§ äktenskapsbalken. Det gör att båda makar kan behålla sin egendom som om den vore enskild. Det är förstås mest fördelaktigt om den efterlevande maken har egendom som är värd mycket. När bodelningen gjorts ärver din son vad som hamnade på sin pappas lott.

Särkullbarns arvsrätt
Om din sons pappa får barn med en annan kvinna så kallas din son i lagen för särkullbarn. Det betyder att han har rätt att ärva direkt när hans far avlider, till skillnad från de övriga barnen som måste vänta på arvet tills deras mamma (hans fru) också avlider. Alla barn får en lika stor andel av arvet, se 2 kap 1§ ÄB och 3 kap 1§ ÄB. En bodelning kommer att ske för att se hur mycket egendom som hör till pappan på samma sätt som jag beskrivit ovan. 

Bröstarvinges arvsrätt efter samboförhållande
Om din sons pappa blir sambo med en annan kvinna gäller vid hans död att sambon kan begära bodelning enligt 18§ sambolagen. En bodelning enligt sambolagen skiljer sig från en bodelning enligt äktenskapsbalken. Enligt sambolagen är det bara bostad och bohag som kan bli föremål för bodelning enligt  och 9§ sambolagen. Eventuella andelar i företag ingår alltså inte i bodelningen. En efterlevande sambo har rätt att ur denna egendom minst få egendom till ett värde av två gånger prisbasbeloppet (år 2016: 44 300 x 2 = 88 600 kr). Men sambon ärver inte pappan, det gör din son enligt 2 kap 1§ ÄB. Får de fler barn har alla barnen rätt att få ut arvet direkt om pappan är sambo, de får lika stor del av arvet. 

 

När du avlider är det bara din son som har rätt att ärva dig. Får du fler barn får de dela lika på arvet efter dig, se 2 kap 1§ ÄB.

Arvsrätt till förälders företag
Du frågar också hur det blir med andel i företag. Jag utgår från att det antingen är du eller din make som äger en andel i ett företag. Om inte andelen i företaget görs till enskild egendom på något sätt som anges i 7 kap 2§ ÄB (till exempel genom äktenskapsförord) så ingår den i bodelningen vid ena makens död. Det innebär att om din sons pappa gifter om sig och dör innan sin fru kommer andelen i företaget att ingå i bodelningen om den inte gjorts till enskild egendom. Vill din sons pappa att sonen ska ärva hans andel i företaget är det bästa att skriva ett testamente för att verkligen försäkra sig om att han kommer ärva. Detsamma gäller om det är du som äger en andel i ett företag och vill att din son ska ärva (men om han är ditt enda barn kommer han automatiskt att ärva allt efter dig). 

Värt att nämna till sist är att barn har ett laglottsskydd som gör att en förälder inte kan testamentera bort hela barnets rätt att ärva. Skyddet finns i 7 kap 1§ och  ÄB. Ett barn har alltid om hen begär det rätt till hälften av det hen skulle fått om inget testamente fanns.