Hej!

Jag bor i en BRF. Vi har tidigare ansökt om ”internt bygglov” för att bygga ett staket. Det ”interna bygglovet” skall signeras av styrelsemedlemmar och skall innehålla ritning samt mått. Vi har fått ett godkännande från styrelsen. Nu 3 år senare beslutar en ny styrelse att jag måste sänka höjden på mitt staket. De hänvisar till kommuns regler gällande en maximal höjd på 80cm vid utfart samt den skallade ”sikttriangeln”. Jag hävdar dock att de inte bara kan ta bort mitt staket och hävda att jag skall betala för detta eller utföra det själv. Jag hänvisar till ett beslut i kammarrätten där, som jag kan tyda, de kommer fram till att bostadsrättshavaren har rättigheter på sin uteplats/framsida. Det bör tilläggas att medlemmar i föreningen endast har nyttjanderätt till marken. Styrelsen har också ställt krav på att beslutet måste följas inom 3 veckor, annars åtgärdar styrelsen det som skall åtgärdas och fakturerar den boende. Hur skall jag gå tillväga och vad är korrekt i ärendet?

 

Hej och tack för din fråga!

Byggnadsnämnden

Först och främst vill vi göra dig uppmärksam på att om staketet enligt kommunens regler för stakethöjd är för högt, så kan någon anmäla dig till byggnadsnämnden varpå nämnden tillsätter en utredning. Om staketet är bygglovspliktigt och det anses vara för högt kan byggnadsnämnden förelägga dig att riva det. (11:22 Plan- och bygglagen)

Staketet

Vad gäller styrelsens argument att staketet stör sikten kan följande sägas. Staket kan ibland ses som plank och det krävs vanligtvis bygglov för detta. Plank får inte placeras så att det hindrar sikten vid utfarter och korsningar.

Styrelsen

Enligt bostadsrättsföreningens stadgar har bostadsrättshavaren rätt att montera olika anordningar på husets utsida efter styrelsens godkännande. Bostadsrättshavaren har dock även en skyldighet att efter uppmaning från styrelsen demontera anordningen om det krävs för underhåll av huset eller för att fullgöra ett myndighetsbeslut. För att styrelsen ska kunna kräva att du ska demontera staketet ska alltså staketet anses utgöra en sådan anordning som avses i paragrafen och demonteringen ska krävas på grund av myndighetsbeslut eller för underhåll av huset. Vi kan inte, endast med stöd av stadgarna, ta ställning till om staketet är en anordning som måste demonteras på grund av underhåll av huset eller om demonteringen kan göras med stöd av myndighetsföreskrift. Vi råder dig därför att undersöka vidare vad som innefattas i dessa begrepp enligt stadgarna.

Vad gäller kostnaden, för det fall att staketet måste rivas på grund av stadgarna, gör vi följande bedömning. I bostadsrättsföreningens stadgar framgår inte tydligt hur kostnaden ska fördelas vid en situation som denna. Den enda paragrafen som ger viss ledning är 35 § i stadgarna. I 35 § stadgas att en bostadsrättshavare har en skyldighet att själv bekosta att lägenheten hålls i gott skick och att det även gäller marken om den ingår i upplåtelsen. Det viktiga är således om din mark ingår i upplåtelsen eller inte och vilka skyldigheter som innefattas i begreppet ”gott skick”. Det är även på denna punkt svårt för oss att ge en tydlig återkoppling med endast stadgarna som grund. I paragrafen finns en detaljerad lista över vad som ska ingå i bostadsrättshavarens skyldigheter vad gäller det inre skicket men ingenting klargörs vad gäller marken.

Sammanfattningsvis kan sägas att stadgarna är allmänt hållna vilket leder till att det är svårt att tala om exakt hur ditt fall ska hanteras. Ibland har en bostadsrättsförening ytterligare dokument som har fastställs av styrelsen där förtydligande görs för vad som gäller i specifika fall. Exempelvis kan det finnas dokument som tar upp bostadsrättsföreningens miljöpolicy. Vi råder dig därför att undersöka om din förening har sådana dokument. Dock vill vi återigen uppmärksamma dig på att styrelsen kan anmäla dig till byggnadsnämnden som vi förklarade inledningsvis. Vi bifogar stadgarna igen med de paragrafer som vi refererat till.

Slutligen vill vi informera dig att om du och bostadsrättsföreningen inte kommer överens så kan ni vända er till Bostadsrättsnämnden  som kan ge ett opartiskt utlåtande kring vilken part som bör stå kostnaden för att ta ned staketet.