Hej! Jag har köpt en bostad och erbjuder min ex make att hyra ett rum, ha tillgång till kök, badrum och gemensamt utrymme. Han har då ansökt om bostadsbidrag (är pensionär) men idag fick han då besked från pensionsmyndigheten att p.g.a. att vi delar på gemensamma utrymmen och har varit gifta så räknar dom oss som gifta, han fick sänkt pension och bostadsbidrag ska vi båda söka gemensamt. Undrar om detta är rätt. Det känns jättefel då vi inte har något gemensamt, utan var och en har egen ekonomi och liv. Kan vi gå vidare med detta?

Hej, och tack för din fråga!

 

Vi uppfattar din fråga som att din exmake bor hos dig och när han ansökt om bostadstillägg så tillämpar pensionsmyndigheterna samma regler på er som om ni vore gifta. Detta har även påverkat hans äldreförsörjningsstöd. Ni undrar nu vad som gäller i denna situation och huruvida ni kan gå vidare med detta ärende.
Du använder begreppet bostadsbidrag, men detta är enbart tillämpligt på barnfamiljer och de som är under 29 år. För pensionärer gäller istället bostadstillägg, 96 kap 11§ 1 p socialförsäkringsbalken (SFB).

 

När det gäller bostadstillägg ska sambor likställas med gifta enligt 100 kap 3 § 1 st SFB. Vidare framgår av 100 kap 3 § 2 st SFB att om det på grund av omständigheterna är sannolikt att två personer är sambor, ska dessa också likställas med sambor. Det ligger då på er att bevisa att ni inte är sambor.

 

Definitionen av sambor framgår av 1 § 1 st sambolagen. Av den följer att två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll är att anse som sambor. Denna definition gäller även gäller även andra lagar, till exempel de om bostadstillägg, 1 § 2 st sambolagen.  Med uttrycket “parförhållande” avses att man ska bo tillsammans i ett förhållande som det normalt ingår ett sexuellt samliv i. Med “gemensamt hushåll” avses att samborna samarbetar om vardagliga sysslor och att de har gemensam ekonomi, eller i vart fall ett sådant ekonomiskt samarbete att man kan tala om hushållsgemenskap. Som du förklarar ert förhållande verkar ni alltså inte vara sambor i lagens mening.

 

Det är dock förståeligt att pensionsmyndigheten tror att ni är sambor då ni tidigare varit gifta och nu bor med varandra. De har därför valt att behandla er som sådana, och därmed tillämpa de regler som gäller för gifta par. Då så inte är fallet bör ni kunna gå vidare med detta. Innan vi redogör för hur ett överklagande av ett beslut går till vill vi återigen poängtera att det ligger på er att bevisa att ni inte är sambos, vilket tyvärr kan vara svårt, 100 kap 3§ 2 st SFB.

 

Det första ni ska göra är att begära omprövning av beslutet enligt 113 kap 7§ 1 st SFB. På pensionsmyndighetens hemsida redogörs det för hur ni gör detta. Det är viktigt att tänka på att det finns en tidsmässig begränsning. Er begäran om omprövning måste ha kommit in till myndigheten senast två månader efter att ni fick ta del av detta beslut, annars förlorar ni er rätt att få det omprövat, 113 kap 19§ SFB. En sådan omprövning är kostnadsfri, och även ett krav för att senare få överklaga

Är ni inte nöjda med pensionsmyndighetens beslut efter omprövningen kan ni överklaga detta hos allmän förvaltningsdomstol, 113 kap 10 § 1 st SFB. Överklagandet ska då komma in till domstolen inom två månader från den dag ni fick del av beslutet 113 kap 20 § SFB. Vi vill ännu en gång poängtera att det är ni som måste bevisa att ni inte är sambor. Detta är något att ta i beräkningen då ett överklagande i många fall kan vara både tids- och resurskrävande.