Hej!

Hur länge gäller ett bodelningsbeslut (år)?
Behöver ett bodelningsbeslut registreras hos domstol?
Om ett bodelningsbeslut behöver förnyas hur gör jag då?
Kan man klaga på en bodelare? I så fall var?

 

Hej och tack för din fråga!

Hur länge gäller ett bodelningsbeslut (år)?
Ett bodelningsbeslut är giltigt så länge beslutet inte överklagas eller något annat avtalats. Det föreligger därmed ingen preskriptionstid, dvs. bodelningsbeslutet upphör inte att gälla efter 10 år enligt den allmänna preskriptionstiden. Rätten att i ett samboförhållande begära bodelning upphör dock 1 år efter det att förhållandet upplösts, enligt 8 § 2 st Sambolagen.

 

Behöver ett bodelningsbeslut registreras hos domstol?
Vid äktenskapsskillnad kan ett bodelningsbeslut registreras hos Skatteverket, men inte hos domstolen. Skatteverket beslutar om att registrera bodelningshandlingen för att sedan föra in den i äktenskapsregistret. En bodelning under äktenskapen måste dock registreras hos skatteverket för att vara giltig enligt 9 kap 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB).
En bodelning enligt Sambolagen kan däremot inte registreras hos skatteverket eller hos domstol.

 

Om ett bodelningsbeslut behöver förnyas hur gör jag då?
Huvudregeln är att ett bodelningsbeslut inte ska behöva förnyas. Denna typ av avtal omfattas inte av preskriptionstid och upphör av den anledningen inte att gälla.

 

Kan man klaga på en bodelare? I så fall var?
Om man är missnöjd med bodelningsförrättarens beslut kan man väcka talan vid tingsrätten. Detta innebär att tingsrätten kommer att pröva den uppkomna tvisten. En stämningsansökan skickas in till tingsrätten, se här för vidare information om hur man går tillväga.
Om makarna fortfarande är oense när bodelningsförrättaren upprättat ett förslag kan bodelningsförrättaren förelägga makarna en bodelning 17 kap 6 § ÄktB. Efter att respektive make blivit delgiven (får handlingen tillsänt till sig) bodelningshandlingen har de fyra veckor på sig att väcka talan mot den andra maken om vederbörande fortfarande är missnöjd med beslutet. Följden av detta blir att bodelningen prövas av tingsrätten enligt 17 kap 8 § 2 st ÄktB som sedan meddelar ett beslut. I de fall ingen av makarna väcker talan kommer bodelningsförrättarens beslut om bodelning fortsättningsvis att gälla.