I ett avtal om Bodelning står det att läsa:

“Då fastigheten försäljes skall Fru NN av Herr NN erhålla hälften av köpelikviden för fastigheten efter avräkning för försäljningskostnaderna, realisationsvinstskatten och bodelningslikvidens som är X kr”. 

Om det skulle vara ett dödsbo efter Herr NN och det säljs, får då Fru NN några pengar?
Går det att göra något barn arvlöst, så att endast ett barn får allt?

Tacksam för svar

 

Hej och tack för din fråga!

Som vi förstått det, utifrån ditt mejl, så har du ställt två olika delfrågor.

Gällande den första frågan så undrar du huruvida Fru NN får några pengar efter en försäljning av dödsbo efter Herr NN. Enligt 9 kap 2 § Äktenskapsbalken (ÄktB) ska, om äktenskapet har upplösts genom den ena makens död, bodelning göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då dödsfallet inträffade. Enligt denna bestämmelse tillfaller då hälften av pengarna Fru NN vid en försäljning av fastigheten, som reglerats i ert bodelningsavtal.

Den andra frågan handlar om ifall man kan göra ett barn arvlöst, vilket man enligt svensk lag inte kan.

Barn till den avlidne kalla bröstarvinge och en bröstarvinges del i dödsboet kallas arvslott. Enligt 7 kap 1 § Ärvdabalken (ÄB) har alla barn har rätt till 50 % av sin arvslott (vilket kallas laglott) och kan således inte göras arvlösa. Så om Herr NN efter bodelning har 100 kr och Herr NN enbart har ett barn, utgör 100 kr barnets arvslott. Herr NN kan inte testamentera bort den del som utgör barnets laglott, vilket i det här fallet skulle vara 50 kr.
Det är värt att påpeka att den 17 augusti 2015 trädde en ny arvsförordning i kraft inom EU som gör det möjligt för utlandssvenskar att göra sina barn arvlösa genom att välja att tillämpa annat lands arvslagstiftning.