Hej!

Efter 30 år äktenskap skall jag lämna min man. I första hand vill jag bara veta om vi borde skriva några papper för att försäkra min framtid? På grund av hans missbruk (alkohol) är jag tvingad att tar detta svåra beslut. Vi är inte osams fast han tycker inte han har detta problem. I första hand skall jag försöka hitta en hyreslägenhet inne i stan. Vi har ett hus, två bilar och en liten båt. Skilsmässa låter så definitivt men kanske den enda utvägen. Men min fråga är innan jag hittat en lägenhet borde jag och min man skriva papper. Några papper för att försäkra att det går rätt till väga.

 

Återkoppling av Juristresursen

Hej och tack för din fråga!

Tillämplig lagstiftning i din och din makes fall är äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt ÄktB 1:3 råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder. Detta innebär i praktiken att varje make äger sin egendom och endast bär ansvaret för sina egna skulder. Makars egendom delas upp i giftorättsgods respektive enskild egendom, ÄktB 7:1. Denna egendomsindelning får betydelse framförallt vid en skilsmässa.

Er egendom

Vid en skilsmässa får det alltså betydelse om någon av makarna har så kallad enskild egendom,ÄktB 7:1. Enligt ÄktB 7:2 är enskild egendom 1. sådan egendom som enligt ett äktenskapsförord ska vara enskild, 2. egendom som en make fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda, 3. Egendom som en make har erhållit genom testamente med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda, 4. Egendom som make har ärvt och som enligt testamentet ska vara mottagarens enskilda, 5. Egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring eller pensionssparande (som tecknats av annan än den andra maken med villkoret att det ska vara mottagarens enskilda).

Enskild egendom ska förbli makens egna egendom och blir inte föremål för en bodelning. All egendom som inte är enskild egendom är istället giftorättsgods, ÄktB 7:1. När makar skiljer sig ska en bodelning upprättas. En bodelning innebär att värdet av makarnas egendom (giftorättsgods) ska delas lika makarna emellan.

Har ni införskaffat egendom tillsammans så äger ni även denna tillsammans t.ex bilen, båten och/eller huset, detta kallas för samäganderätt. Skulle det vara så att din make står på kontrakten för en viss egendom t.ex. huset så kan även dold samäganderätt föreligga. Vissa kriterier finns dock för att dold samäganderätt skall föreligga,

1.   Egendomen har köpts för gemensamt bruk

2.   Ena parten (antingen du eller din partner) som inte står som ägare har lämnat ett ekonomiskt bidra till köpet,

3.   Båda parterna har avsett att äganderätten skall vara gemensam.

Det betyder att även om du inte står som ägare på kontraktet till huset, bilen eller/ och båten så kan du alltid yrka på dold samäganderätt och då skall denna egendom ingå i bodelningen och delas lika mellan er.

Egendom ska genom bodelning fördelas lika mellan makarna när äktenskapet upplöses, ÄktB 9:1. Enligt ÄktB 10:1-2 ska makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen. Enskild egendom undantas samt, i skälig omfattning, egendom som uteslutande används för personligt bruk. ÄktB 11:1 säger att makarnas andelar i boet ska beräknas. Enligt ÄktB 11:2 ska, när andelsberäkningen är gjord, vardera make avräkna eventuella skulder från sitt eget giftorättsgods, under förutsättningen att skulden härrör till giftorättsgodset.

När skulderna avräknats ska det som återstår av makarnas giftorättsgods läggas samman, värdet ska därefter delas lika mellan makarna. När andelar och skulder är beräknade och avräknade ska egendomen fördelas på lotter, ÄktB 11:7. Respektive make har rätt att på sin lott erhålla sin egen egendom, om inte särskilda omständigheter föreligger enligt behovsprincipen.

För att besvara din fråga

Om ni inte har skrivit något äktenskapsförord sedan tidigare så ska utgör alltså all egendom giftorättsgods och värdet av denna egendom ska delas lika er emellan. Vem som tar vilken egendom bestämmer ni själva, det viktiga är att ni får egendom till lika högt värde. Om ni inte skulle komma överens så kan en bodelningsförrättare utses av domstol, ÄktB 17:1.

Betänketid

En skilsmässa innehåller nästan alltid en betänketid, om inte båda makarna är överens om en skilsmässa och inte har barn under 16 år tillsammans, ÄktB 5:1-3. Dagen då ansökan om skilsmässa kommer in till skatteverket är även den dagen den s.k. brytningspunkten för bodelningen. Allt ni äger och har tillsammans fram till denna tidpunkt är alltså det som skall ingå i bodelningen.

Väljer du därför att flytta isär innan du väcker talan om en skilsmässa, så sker er kritiska tidpunkt när ni separerar, alltså inte om ni t.ex. väljer att ansöka om själva skilsmässan ett år senare. Dagen du flyttar ifrån upphör er ekonomiska gemenskap.