Om jag har köpt in mig i ett hus och sen separerar med min partner några år senare kan vi begära bodelning nu två år senare om den som köpt in sig vill köpa ut den andra från huset? Vi äger 50/50. Hörde med en advokat som blev tveksam då inte huset köptes av oss båda från början. Banken tipsade om bodelning, lagfartkostnaden blir mkt billigare då.

 

 

Hej och tack för din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar om en bodelning kan göras två år i efterhand. Jag förutsätter att det inte gjordes någon bodelning vid skilsmässan. Jag förutsätter också att du när du köpte in dig i huset uppfyllde formkraven i 4 kap. jordabalken så att det var ett giltigt köp och att du därmed är delägare av fastigheten enligt lag.

Var ni gifta blir Äktenskapsbalken tillämplig och enligt den finns det ingen regel om inom vilken tid en bodelning ska begäras. Om ni är överens om att göra en bodelning borde ni kunna göra det. Men om det bara är du som vill begära en bodelning finns det några rättsfall som har tagit upp frågan. Högsta domstolen har i NJA 1990 s 570 uttalat att det faktum att en make, utan någon rimlig förklaring, väntat lång tid med att begära bodelning tolkas som att maken har nöjt sig med situationen. Men i det fallet hade maken väntat i 24 år med att begära bodelning. I RH 2003:41 ansåg hovrätten att en make som hade väntat 7 år med att begära bodelning hade förlorat den rätten. Det berodde på att makarna hade gjort en viss fördelning av tillgångarna när de flyttade isär samt att egendomen som maken hade begärt bodelning av var bruksföremål av begränsat värde. Med tanke på hur domstolen dömt i dessa domar borde det gå för dig att begära bodelning 2 år efter skilsmässan.

Bodelningen görs enligt 9 kap 2§ äktenskapsbalken med utgångspunkt i era egendomsförhållanden dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Enligt 11 kap 8§ äktenskapsbalken har den make som bäst behöver den gemensamma bostaden rätt att få överta den mot att den andra maken får egendom eller pengar till motsvarande värde på sin lott. Det talar enligt mig för att det skulle gå att göra en bodelning och att du köper ut din exfru på detta sätt.

Var ni sambor blir istället sambolagen tillämplig. Enligt 8§ st 2 sambolagen måste bodelning göras inom ett år efter att samboförhållandet upphörde. Ert samboförhållande upphörde enligt 2§ sambolagen när ni flyttade isär. Om ni båda är överens om att bodelning ska ske, spelar tidsfristen på ett år ingen roll (se NJA 2008 s 49). Men om det bara är du som vill begära bodelning så är det dock för sent, då gäller tidsfristen på ett år.

Om ni är överens om en bodelning så blir nästa problem om huset kan anses vara samboegendom. Det är nämligen bara samboegendomen som kan bli föremål för bodelning. Vad som räknas som samboegendom framgår av 3§ sambolagen. Där står det att samboegendomen är er gemensamma bostad om den förvärvats för gemensamt bruk. Det är kanske detta advokaten du pratade med blev tveksam över. Eftersom din sambo köpt huset innan ni blev tillsammans är det inte inköpt för gemensamt bruk och därmed inte heller samboegendom. Högsta domstolen har i NJA 1997 s 227 dömt ett fall som till viss del liknar din situation. En man ägde ett hus och när hans sambo flyttade in gav han henne halva fastigheten i gåva som uppfyllde formkraven och hon fick lagfart på sin del. I bodelningen blev frågan om den halva fastigheten var samboegendom. Det ansåg inte högsta domstolen att den var. Mannens del av fastigheten var inte heller samboegendom eftersom den inte köpts för gemensamt bruk. Som slutsats tror jag att det kan bli svårt att göra en bodelning även om ni är överens eftersom huset förmodligen inte kan anses som samboegendom och därför inte kan vara med i en bodelning för sambor.