Hej!

Jag behöver rådgivning angående min kommande skilsmässa. Vi står inför att sälja vårt hus och samtidigt skilja oss, jag och min fru. Vi har varit gifta sedan 19XX, har två vuxna barn (18, 22 år) som inte längre bor hemma. Min fru som jobbar inom vården har arbetat 75% sedan vår son var ca 7-8år, han har ett funktionshinder vilket gjort att han behövt extra stöd både hemma och i skolan. Jag har veckopendlat till staden X sedan 19XX, varit hemifrån mån-tors kväll. Min fru har dessutom varit sjukskriven dom sista tre åren pga. utbrändhet. Nu när skilsmässan mm är ett faktum sen en tid tillbaka så menar/kräver hon att jag skall ”kompensera” henne ekonomiskt för att hon kommer att få som hon säger;en betydligt sämre pension pga. att hon jobbat mindre under dessa år, medans jag som arbetat heltid kommer få det bättre med pensionen. Någon summa har hon ej lagt fram.

Min konkreta fråga är: Har hon rätt att kräva mer pengar av den vinst som blir när vi säljer vårt hus med dom argumenten? Jag anser att vi ska dela på allt 50/50. Vad säger lagen?

Tacksam för hjälp och råd!

 

Återkoppling av Juristresursen

Hej och tack för din fråga!

Bodelning

Tillämplig lagstiftning i din och din frus fall är äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt ÄktB 1:3 råder varje make över sin egendom och svarar för sina skulder. Detta innebär i praktiken att varje make äger sin egendom och endast bär ansvaret för sina egna skulder. Makars egendom delas upp i giftorättsgods respektive enskild egendom, ÄktB 7:1. En indelning som får betydelse framförallt vid en skilsmässa.

Enligt ÄktB 7:2 är enskild egendom 1. sådan egendom som enligt ett äktenskapsförord ska vara enskild, 2. egendom som en make fått i gåva av någon annan än den andra maken med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda, 3. Egendom som en make har erhållit genom testamente med villkoret att den ska vara mottagarens enskilda, 4. Egendom som make har ärvt och som enligt testamentet ska vara mottagarens enskilda, 5. Egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring eller pensionssparande (som tecknats av annan än den andra maken med villkoret att det ska vara mottagarens enskilda).

All egendom som inte är enskild egendom utgör istället giftorättsgods, ÄktB 7:1. När makar skiljer sig ska en bodelning upprättas, ÄktB 9:1. En bodelning innebär att värdet av makarnas egendom (giftorättsgodset) ska delas lika mellan makarna. Enligt ÄktB 10:1-2 ska makarnas giftorättsgods ingå i bodelningen. Enskild egendom undantas samt, i skälig omfattning, egendom som uteslutande används för personligt bruk. ÄktB 11:1 säger att makarnas andelar i boet ska beräknas. Enligt ÄktB 11:2 ska, när andelsberäkningen är gjord, vardera make avräkna eventuella skulder från sitt eget giftorättsgods, under förutsättningen att skulden härrör till giftorättsgodset. När skulderna avräknats ska det som återstår av makarnas giftorättsgods läggas samman, värdet ska därefter delas lika mellan makarna, ÄktB 11:3. När andelar och skulder är beräknade och avräknade ska egendomen fördelas på lotter, ÄktB 11:7. Respektive make har rätt att på sin lott erhålla sin egen egendom, om inte särskilda omständigheter föreligger enligt behovsprincipen.

Vid en bodelning finns det enligt ÄktB 12:1 i undantagsfall möjlighet att jämka resultatet. Det kan ske om det är påkallat med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållande eller andra omständigheter. Konkret betyder det att man frångår principen om att dela giftorättsgodset lika. Dock bör påpekas att regeln om jämkning innebär att den maken med större förmögenhet i speciella fall kan få behålla mer av sin förmögenhet vid en bodelning, inte att den mindre förmögna maken kan tilldelas mer än hälften av giftorättsgodset.

Exempel:

Make A förmögenhet värd 350 000 kr

Make B förmögenhet värd 50 000 kr

Huvudregel är 350 000 + 50 000 = 400 000/2 = 200 000 kr/per make

Om jämkning make A kan få behålla mellan 200 000 – 350 000 kr. Däremot kan make B aldrig få mer än 200 000 kr vid bodelningen. Dvs. går inte att jämka ”uppåt”.

För att besvara din fråga

Det finns ingen regel i ÄktB som säger att makar ska kompensera varandra pga. inkomstbortfall, utan den generella regeln är att allt giftorättsgods ska delas lika mellan makarna.

Vad som i ert fall skulle kunna förändra situationen är att din fru skulle kunna få rätt till underhållsbidrag. Huvudregeln är enligt ÄktB 6:7 att varje make ska svara för sin försörjning efter en skilsmässa. Det finns dock undantag från denna regel som kan ge den ekonomiskt svagare maken rätt till underhållsbidrag från den andra maken. Underhållsbidraget kan enligt ÄktB 6:7 st. 2 medges under en övergångstid om den ena maken är i behov av bidrag för sitt underhåll. Underhållsbidraget ska då beräknas efter vad som är skäligt med hänsyn till den betalande makens förmåga och övriga omständigheter. ÄktB 6:7 st. 3 medger underhållsbidrag utan tidsbegränsning. Förutsättningen ska då vara att maken har svårigheter att försörja sig själv efter ett långvarigt äktenskap, eller om det annars finns synnerliga skäl.

Det är inte helt tydligt när underhållsbidrag ska aktualiseras efter en skilsmässa men generellt kan sägas att om en make inte har förmåga att försörja sig själv och denna oförmåga har orsakats av äktenskapet, genom t.ex. bortavaro från arbetsmarknaden har minskat makens förvärvsmöjligheter.

Att din fru varit borta från arbetsmarknaden för att kunna vårda ert gemensamma barn skulle kunna utgöra ett tillräckligt orsakssamband för att underhållsbidrag skulle kunna medges. Hennes utbrändhet borde däremot inte kunna ligga till grund för underhållsbidrag då det antagligen inte sägas ligga till grund för ett orsakssamband mellan ert äktenskap och hennes bristande förmåga att försörja sig själv. Om din fru har ett dåligt pensionsskydd pga. deltidsarbete, vilket föranletts av skötsel av barn, så kan alltså däremot grund för underhållsbidrag föreligga. Detta gäller dock under förutsättningen att du, i egenskap av den andre maken, har förmåga att utge ett sådant underhåll.

Sammanfattning

Vid en bodelning ska giftorättsgodset, efter avdrag för skulder, delas lika mellan er. Din fru ska då inte tilldelas någon ”kompensation” pga. inkomstbortfall. Vad som istället eventuellt kan aktualiseras är ett så kallat underhållsbidrag. Underhållsbidrag kan medges om det finns ett orsakssamband mellan inkomstbortfallet och ert äktenskap.

Angående någon eventuell jämkningsmöjlighet för din fru så bedömer vi den som obefintlig på grund av de regler som vi redogjort för ovan. Vi har uppfattat dig som den personen med störst ursprunglig förmögenhet och enligt ÄktB regler så går det inte att jämka uppåt. Dvs. hon kan inte begära mer än hälften av giftorättsgodset.