Jag driver ett företag med massageterapi sedan 2010. Verksamheten lyder under miljöbalken, men är inte sedan många år anmälningspliktig. Under mina år har aldrig miljökontoret gjort några inspektioner. Nu har jag fått en faktura från miljökontoret med en årskostnad för inspektioner. De har som sagt aldrig varit hos mig. De säger att alla företag som lyder under dem får betala oavsett om inspektion görs eller inte.

Kan kommunen ta betalt för något de aldrig utfört? Kan jag med rätten på min sida bestrida fakturan?

 

 

 

Hej och tack för din fråga!

 

Tillsynsavgift

Miljönämnden har kommunens uppdrag att genomföra tillsyn enligt miljöbalkens regler. Tillsynen utförs av miljökontoret och kommunen får till följd av detta ta ut avgifter från dig som verksamhetsutövare. Avgifterna fastställs av kommunfullmäktige 27 kap. 1 § MB. För de flesta verksamheter tas det ut en årlig tillsynsavgift, vilket gäller även för de verksamheter där inspektioner inte genomförs kontinuerligt. För de verksamheter där miljö- och hälsoriskerna bedöms som små kan det vara ett längre uppehåll mellan tillsynsbesöken. I de här fallen betalar verksamhetsutövaren för genomförd tillsyn, debiterad timtaxa.

 

Hygienlokaler

För anmälningspliktiga verksamheter tas en årlig tillsynsavgift ut av miljökontoret, 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Miljökontoret kan även utföra en årlig tillsyn av icke anmälningspliktiga verksamheter som t.ex. massör, frisör och hudvård. Detta gäller för hygienlokaler, dvs. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling, 45 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Huruvida en sådan årlig tillsyn ska företas av ditt företag eller inte, är det upp till kommunen själv att avgöra utifrån tillsynsbehovet i just den kommunen.