Vi är en ideell teaterförening som anlitat avlönade skådespelare, regissör och kapellmästare. Nu har spelperioden avslutats och inkomsterna motsvarar inte utgifterna. Rent krasst finnes inget kapital för att betala regissörens och kapellmästarens sista tredjedel av lönen, min fråga är nu, vilket personligt ekonomiskt ansvar har styrelsen för dessa utgifter?

 

 

Hej och tack för din fråga!

Vi har uppfattat din fråga som att du undrar vilket personligt ansvar en styrelse för en ideell förening har för löner som inte kan betalas ut. Vi utgår från att det var styrelsen som fattade beslut om, samt ingick avtal med de anställda personerna.

Som utgångspunkt saknas det i stor utsträckning lagreglering kring ideella föreningar och dess verksamhet. För att fylla detta tomrum utgår man istället från lagen om ekonomiska föreningar (EFL), dvs. man tillämpar lagen analogt och använder dess regler trots att de inte är direkt tillämpliga på situationen.

Som juridisk person är en ideell förening själv ansvarig för de förbindelser som ingås i föreningens namn och medlemmarna är i regel fria från personligt ansvar för föreningens skulder. Huvudregeln är att inte heller föreningens styrelse har något betalningsansvar för föreningens skulder. Vissa skatterättsliga regler finns emellertid som undantag från denna huvudregel och återfinns i 59 kap 12-15 §§ skatteförfarandelagen, men de gäller specifikt för föreningens skatter och avgifter. Dessa regler är alltså inte aktuella för din fråga.

Styrelseledamöter kan emellertid bli skadeståndsskyldiga gentemot föreningen om de uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar föreningen när de utför sina uppdrag, se 13 kap 1 § EFL. Så kan eventuellt vara fallet om styrelsen beslutar om att anställa personal trots att föreningen saknar möjlighet att utge ersättning enligt avtalen i fråga. Om denna oförmåga att betala lönerna förelåg då avtalen ingicks, eller om styrelsen borde förstått att så kunde bli fallet, är det möjligt att skadeståndsskyldighet föreligger. Det är alltså föreningen som kan ha rätt till skadestånd från styrelseledamöter och inte personerna som föreningen har avtalat med. Skillnaden mellan detta skadeståndsansvar och personligt betalningsansvar är att skadestånd endast utgår om det visats att föreningen lidit ekonomisk skada.

I regel krävs det att föreningsstämman fattar beslut om att skadeståndstalan ska föras mot styrelsen. På föreningsstämman beslutas ofta om ansvarsfrihet för föreningens styrelse, se 7 kap 4 § 2 st 3 p EFL, vilket innebär att styrelsen därefter inte är personligt betalningsansvarig. Detta gäller emellertid endast personligt betalningsansvar och inte skadeståndsansvar.

Sammanfattningsvis är det möjligt att styrelsen är skadeståndsskyldig gentemot föreningen i fall som detta. Det krävs då att styrelsen uppsåtligen eller av oaktsamhet vållat ekonomisk skada. Det finns alltså två rekvisit som måste uppfyllas för att skadeståndsskyldighet ska anses föreligga; uppsåt/oaktsamhet samt ekonomisk skada. Huruvida dessa rekvisit är uppfyllda i detta specifika fall kan vi tyvärr inte uttala oss om.

Vi vill avslutningsvis uppmärksamma er på att det finns en risk att personerna som ni anlitade ansöker om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Det följer av 2 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning att en sådan ansökan kan avse en penningfordran (den obetalda lönen) som är förfallen till betalning. Det kan resultera i att ärendet får handläggas i domstol. För att hålla god ton med er potentiella motpart och undvika en eventuell tvist, kan ett tips vara att föreslå en avbetalningsplan för resterande lön som föreningen är skyldig att betala.