Hej!

Jag hyr ett hus som skulle vara vinterbonat. Värme i kök och vardagsrum skulle vara installerat vid inflyttning vilket inte skedde och har ännu efter två månader inte installerats. vid rådande väder kan jag endast få upp till 17 grader varmt. Det elektriska krånglar och jag har haft ut en elektriker som klassat elen som olaglig. Avloppet fungerar dåligt och det blev jag varse när jag tappade ur badvatten och hela badrummet svämmade över. Då talade han om att det var dåligt. Jag har nu sagt upp kontraktet, men anser inte att jag ska behöva betala tre månaders uppsägning då jag inte anser att han uppfyllt sina skyldigheter som hyresvärd.

 

 

Hej och tack för din fråga!

Det hus som du har hyrt har, enligt din beskrivning, varken fullt fungerande el eller vatten/avlopp vilket enligt din uppfattning är väsentligt vid tidpunkten i och med att du skulle hyra ett hus “vinterbonat”. Det du vill ta reda på är om detta är skäl nog för att slippa betala för tre månader månaders uppsägningstid.

Som utgångspunkt gäller att Jordabalkens 12 kap är tillämpligt i ditt fall eftersom du hyr ett hus, se 12 kap. 1 § JB.

Om du och din hyresvärd inte har avtalat om något annat så skall huset, på dagen då du tillträder det, “enligt den allmänna uppfattningen på orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet” 12 kap. 9 § JB.

I ditt fall då lägenheten inte är i det skick som du kan kräva finns vissa sanktioner som kan göras gällande. Det handlar om uppsägning i förtid, nedsättning i hyran och skadestånd 12 kap. 11 §. JB. Vidare finns ytterligare möjlighet att häva hyresavtalet, dock är det aktuellt endast om bristen är av väsentlig betydelse och inte avhjälps efter tillsägelse till hyresvärden. En hävning innebär att avtalet i sådana fall upphör att gälla omedelbart 12 kap. 6 § JB. Krav för att bristen skall anses som väsentlig är att bristen skall medföra “en verkligt avsevärd olägenhet” för hyresgästen. Enligt ett avgörande i Svea Hovrätt, som kan ge viss vägledning och förståelse av begreppet, hade hyresgästen inte sett lägenheten innan den tillträddes. Det som anmärktes var att värmeledningen inte fungerade tillfredsställande, att där fanns en lukt av olja i köket samt att det förekom skinnbaggar i huset. Under dessa omständigheter ansåg domstolen inte att uppsägningsrätt förelåg.

I det fall du inte skulle ha rätt att häva det aktuella hyresavtalet, så kan du alltså ha rätt till nedsättning av hyra under den tid som lägenheten är bristfällig.