En kommunalt ägd tomt skall bebyggas i anslutning till min privata/friköpta fastighet. Vem ansvarar för besiktningar av min fastighet i skadesyfte, Marksättningar osv som kommer uppkomma vid pålningsarbete på kommunalt ägd tomt? Är det markägaren eller exploatören som är ansvarig?

 

 

Hej och tack för din fråga!

Vi uppfattar att du har två frågor: Dels vem som ansvarar för besiktningen av din fastighet inför att grannfastigheten ska bebyggas och dels vem som ansvarar för eventuella skador som uppstår på grund av marksättningar och dylikt.

Om besiktning

Det finns inte uttryckligen lagreglerat att besiktning av grannfastigheter måste göras, eller vem som ska stå för den, i samband med att det byggs på en fastighet. Besiktning görs dock som regel av byggherren eller den som anlitas för arbetet för att skydda sig mot obefogade skadeståndsanspråk. Besiktningar utförs alltså främst för att de kan utgöra bevis i eventuella tvister. Det finns ingenting som hindrar ägarna till grannfastigheter att på egen bekostnad besikta sina fastigheter. Det är dock mer ovanligt eftersom det kan bli kostsamt och byggherren eller entreprenören oftast gör en besiktning av fastigheter som kan påverkas.

Om skadestånd

Reglerna för skadestånd i sådana här fall finns i 32 kap. miljöbalken och är ganska omfattande. Eftersom någon eventuell skada inte uppstått i ditt fall går vi endast igenom reglerna översiktligt. Huvudreglerna om situationer där skadestånd kan bli aktuellt listas i 32 kap. 3-4 §§.

Den skadeståndsregel som troligast kan bli aktuell i ditt fall finns dock i 32 kap. 5 § miljöbalken. Om det uppstår skador vid grävning eller liknande arbeten, och skyddsåtgärder enligt reglerna nedan inte vidtagits, kan skadeståndsskyldighet enligt uppstå. Det kan t.ex. gälla skador som uppstår på grund av marksättningar.

Den som utför eller låter någon annan utföra arbeten på sin fastighet har nämligen vissa skyldigheter. Enligt 3 kap. 3 § jordabalken måste man vidta skyddsåtgärder som anses nödvändiga för att förebygga skador på angränsande fastigheter. Vilka skyddsåtgärder som är nödvändiga bedöms i det enskilda fallet.

Vem är det då som blir skadeståndsskyldig? Såväl fastighetsägaren som den som utför själva arbetet kan bli skadeståndsskyldiga om skada uppstår, se 32 kap. 6-7 §§ miljöbalken. De svarar enligt 8 § i samma kapitel solidariskt för skadan. För en skadedrabbad innebär det att man kan vända sig mot vem som helst av fastighetsägaren och entreprenören och begära fullt skadestånd. De får sedan själva sköta, och eventuellt tvista om, den inbördes fördelningen av ansvaret.

Vad som ytterligare kan komplicera skadeståndsfrågor är att det vid vissa skador krävs att den orsakats genom oaktsamhet eller uppsåt medan det i andra situationer inte krävs (s.k. strikt ansvar). Utan någon konkret skada att ta ställning till riskerar återkopplingen tyvärr att bli för omfattande om mer än så sägs.