K kan inte förstå varför hon måste betala 250kr för varje dag hon tar semester. Summan dras av från lönen. Kvot på 1,25 för varje ledig dag vilket är ostridigt. Lön på 300 kronor per dag. Mer konkreta frågor: Hur beräknar man semesterdagar/semesterersättning och varför sker ett avdrag? S:s sysselsättningsgrad: 100% på de sparade semesterdagarna och nu 50%. S får alltså avdrag för en 100% sysselsättningsgrad medan hon enbart jobbar 50%.

Hej och tack för din fråga!

Beräkning av semesterdagar och semesterlön har sin utgångspunkt i Semesterlagen. En arbetstagare på heltid har rätt till 25 dagars semester med semesterlön, 4 § Semesterlagen. Arbetar man 80 % har man således rätt till 20 dagars semester med semesterlön. 

Semesterlagen är dock en så kallad semidispositiv lag, vilket innebär att man kan avtala bort lagen genom ett kollektivavtal om det är till fördel för den anställde, 2 § Semesterlagen e contrario. Vissa delar av Semesterlagen kan dock avtalas bort även om det är till nackdel för arbetstagaren, däribland beräkningsreglerna av semesterlön enligt 16-16 b §§ Semesterlagen, vilket framgår av 2 a § 2 st. Även om en arbetstagare inte är medlem i kollektivavtalsslutande part omfattas man av dessa regler. Det aktuella kollektivavtalet på din arbetsplats är Samhalls kollektivavtal

Reglerna som rör semesterlönen finns under § 11 mom 4 i det aktuella kollektivavtalet. Där specificeras att om en anställds sysselsättningsgrad under året är mindre än det vid semestertillfället ska semesterlönen proportioneras ut i arbetstagarens andel av full arbetstid. Sysselsättningsgraden är den anställdes arbetstid uttryckt i procent och minskas således om den anställde är frånvarande pga. sjukdom. Det innebär att om en arbetstagare haft en sysselsättningsgrad på 75 % under året pga. sjukdom får denne bara 75 % av semesterlönen vid uttag av semester. Det innebär att det blir ett justeringsavdrag på 25 % av semesterlönen.

Semesterlönen utgörs av den aktuella månadslönen samt ett semestertillägg, 11 § 4 momentet i Samhalls kollektivavtal. Semesterersättning betalas ut vid anställningens upphörande och är intjänad semesterlön som inte tagits ut, den beräknas till 4,6 % av månadslönen per dag, 11 § 4:3 mom.