Hej!

Räknas en båtplats som en lokal så att hyreslagen är tillämplig? Vill minnas att en p-plats räknades som just en lokal i juridisk mening. Om en båtplats sägs upp i strid med den ideella föreningens regler, är detta att anse som ett avtalsbrott och måste det isf drivas civilrättsligt eller kan man ta det genom Hyresnämnden (ifall det är en ”lokal”)?

 

Hej och tack för din fråga!

Det avgörande i din fråga är vilken typ av båtplats det är. Av det du skrev är det oklart om du menar en båtplats för exempelvis vinterförvaring eller en båtplats vid brygga eller kaj. Vid förvaring på land är det avgörande hur själva båtplatsen ser ut. Om du hyr en del av ett hus rör det sig om lokalhyra och hyreslagen är tillämpbar, dvs. 12 kap Jordabalken. Hyr du en bit mark däremot så rör det sig inte om lokalhyra utan ett nyttjanderättsavtal avseende mark, det vill säga ett arrende. Hyra av båtplats vid brygga eller kaj borde också vara ett arrende. Denna typ av arrende kallas lägenhetsarrende.

Ett lägenhetsarrende föreligger om marken som upplåts
1) inte ska användas för jordbruk, eller
2) inte ska användas för att uppföra eller bibehålla bostadshus, eller
3) inte ska användas för att i förvärvssyfte uppföra eller bibehålla byggnad.

På samma sätt som för en båtplats blir det en skillnad mellan p-platser på mark och i ett garage. Vid uthyrning av en parkeringsplats på mark rör det sig om ett lägenhetsarrende och vid uthyrning av garageplats gäller hyreslagens bestämmelser. Ett avtal om lägenhetsarrende ska upprättas skriftligen men denna regel kan kringgås om du och arrendeupplåtaren säger att så inte ska vara fallet. Det är dock du som arrendator (hyrestagare) som har bevisbördan för detta.

Vi vet inte hur ditt avtal ser ut eller vad det finns för regler i föreningens stadgar, men du som person har en rätt till arrendet om avtal ingåtts. Hur det avtalet ser ut och vilka rättigheter du har ska finnas i avtalet. Avtalsinnehållet får inte strida mot reglerna i 8 kap Jordabalken. Om det finns bestämmelser i avtalet som gör det är de i huvudsak ogiltiga. Reglerna i 8 kap Jordabalken ger också dig som arrendator vissa rättigheter som arrendeupplåtaren inte får kringgå. Dock finns det inget besittningsskydd för den som hyr en båtplats, vilket innebär att det kan sägas upp enligt bestämmelserna i avtalet.

Din fråga rörande hyresnämnden är beroende av vilken typ av avtal det är. Rör det sig om en lokalhyra kan du vända dig till hyresnämnden men om det rör sig om lägenhetsarrende kan du inte göra det. Vid arrende ska man vända sig till Arrendenämnden som är en del av domstolsväsendet. Arrendenämnden har bl.a. i uppgift att medla i arrendetvister. Om du undrar mer om hur det går till i en sådan medling eller vad Arrendenämnden kan göra, så uppmanar vi dig att vända dig till dem.

Frågan som rörde att uppsägningen strider mot stadgarna i föreningen är associationsrättslig. När det kommer till ideella föreningar finns det inte någon lag som reglerar dessa. Det man får göra är att försöka skapa ett regelsystem utifrån vad praxis är i den ideella föreningen, prejudikat från domstolar och god föreningssed, som ofta kan tillämpas även på ideella föreningar. På ett övergripande plan kan det sägas att en förening inte får gå emot sina egna stadgar. Det är ett abstrakt rättsområde, som kräver noggrann utredning och därför är det svårt för oss att ge ett konkret svar.