Hej!

Jag har knappt träffat min son (som jag har delad vårdnad om) på flera månader och sonens pappa har kontinuerligt intalat min son att jag inte är någon bra förälder. Min fråga är hur tungt en 10-årings åsikter väger vid en eventuell framtida tvist i domstol? Finns det några andra tillvägagångssätt för att ändra vårdnaden, boendet och umgänget än att inleda en domstolsprocess?

 

Hej och tack för din fråga!

 

Barnets bästa i relation till barnets vilja

I 6 kap 2a § 1 st Föräldrabalken (FB) uttrycks att barnets bästa ska vara det avgörande i beslut som rör vårdnad, boende och umgänge. Detta betyder att inga andra intressen än barnets ska få gå före.

Barnets bästa ska gå före barnets vilja, dock utgör barnets vilja en del av beslutsunderlaget för att bedöma barnets bästa. Barnets vilja som en faktor går i sin tur att se ur två olika perspektiv. Å ena sidan ska barnet få vara med och påverka vårdnadsfrågan eftersom den rör barnet själv. Å andra sidan ska barnet hållas utanför föräldrarnas konflikt och aldrig behöva utsättas för situationen att det måste välja en förälder. I fall där barnets vilja påverkats av en förälders påtryckningar går det inte att fastslå generellt hur detta ska bedömas utan det bestäms i det enskilda fallet, det samma gäller i fall där barnets vilja är oförenlig med barnets bästa.

Socialtjänsten utreder även barnets behov, med detta menas de behov ett barn har för att utvecklas på ett bra sätt. I ett beslut kan barnets behov vara en utgångspunkt när man prövar barnets bästa, dock har barn rätt att uttrycka sin vilja och den ska uppmärksammas i ett beslut. Idag är uppfattningen att barn också ska ses som en individ med en stigande rätt att påverka sitt liv ju äldre de blir. När föräldrarna har djupa samarbetsproblem har det i flera fall i rättspraxis (se till exempel fallet NJA 2007 s 382) ansetts olämpligt med gemensam vårdnad eftersom gemensam vårdnad förutsätter att det finns en realistisk möjlighet att föräldrarna kan komma överens om frågor som rör barnet.

 

Barnets ålders betydelse

Enligt  6 kap 2a § 3 st FB ska hänsyn tas till barnets vilja med beaktande av barnets ålder och mognad. Här finner vi vägledning i hur tungt barnets ord väger i er tvist. För att bedöma barnets mognadsgrad brukar socialtjänsten/familjerätten fråga ut vuxna i barnets närhet, exempelvis skolpersonal. Publicerad rättspraxis har främst rört barn mellan 11 och 14 år och då i de flesta fall dömt i linje med barnets vilja. Det finns en tumregel om att barn under 12 år sällan ska delta i en eventuell rättegång eftersom de, i allmänhet, inte uppnått en tillräcklig mognadsgrad. I ett antal opublicerade domar har även yngre barns vilja getts en avgörande betydelse. Fråga har då varit om barn i åldrarna 6 år och uppåt. Allmänt kan man också säga att man fäster större vikt vid barnets vilja när detta är i linje med det som bedöms vara det bästa för barnet.

 

Rättigheter för en förälder som inte är vårdnadshavare/inte är boendeföräldern

Ett barn har alltid rätt till umgänge med båda sina föräldrar oavsett hur vårdnaden reglerats mellan föräldrarna. Barnet kan däremot aldrig tvingas att umgås med en förälder på grund av att man utgår från barnets behov och intresse av umgänget, inte förälderns. Normalt sett brukar man betrakta det som en fördel att barnet umgås med båda sina föräldrar.

Om du nu, eller i framtiden, får umgängesrätt med ditt barn och din uppfattning är att din exmake saboterar denna rätt kan han göra sig skyldig till umgängessabotage. Några exempel på umgängessabotage kan vara att din exmake, inför ett umgängestillfälle, hävdar att barnet är sjuk eller att din exmake intalar barnet att han inte bör umgås med dig på grund av dina dåliga sidor. Den här typen av sabotage kan du dokumentera eftersom det beaktas och normalt sett väger tungt när en domstol beslutar om vårdnad, boende och umgänge.

 

Vad kan du göra nu?

Enligt vår bedömning finns det två sätt att förändra situationen. För det första skulle ett samarbetsavtal enligt 6 kap 15a § 3 st FB mellan dig och din exmake där ni kommer överens om hur vårdnaden, boendet och umgänget ska se ut kunna förändra situationen om avtalet godkänds av Socialnämnden. Detta eftersom ett samarbetsavtal väger tyngre än en dom från tingsrätten. Om din exman inte går med på ett samarbetsavtal så är det andra alternativet att du kontaktar en verksam jurist eller advokat.

Vad som objektivt sett anses vara barnets bästa kan förstås ändras över tid i takt med att exempelvis en förälders levnadsförhållanden ändras och därför kan också rättsliga ändringar av vårdnad, boende och umgänge ske ett flertal gånger. Det går alltså att pröva den här typen av ärenden i domstol igen men helst ska man då presentera nya omständigheter som kan medföra en ny bedömning än den domstolen senast kom fram till.