Hej!

Jag sitter med i styrelsen för min bostadsrättsförening. Nu har vår bank bestämt sig för att de vill ha kopior på samtliga styrelsemedlemmars körkort eller annan ID-handling. Motivet är att banken ”vill ha kännedom” om sina kunder, vilket de motiverade mot bakgrund av lagen om penningtvätt. Banken har redan uppgifter om oss i form av namn och personnummer. Kan de verkligen kräva kopior av dessa handlingar från oss? Räcker inte den information de har? Har de för övrigt lagstöd för detta?

 

 

Hej och tack för din fråga!

Som vi har förstått din fråga så har er bank bett om att få in kompletterande identitetshandlingar från er i styrelsen med hänvisning till Lag (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (PenningtvättsL). Enligt denna lag har banken vidsträckta skyldigheter att begära ut ytterligare uppgifter för att stärka sin kundkännedom. Banken har enligt 2 kap 2 § PenningtvättsLovan nämnda lag en skyldighet att uppnå kundkännedom i tre olika situationer:

1   Vid en affärsförbindelse, dvs. förbindelse med viss förväntad varaktighet. Då ska banken upprätta kundkännedom när:

  • en affärsförbindelse etableras,och
  • det finns osäkerhet om tillförlitligheten eller tillräckligheten av tidigare mottagna uppgifter om kundens identitet.

2   Banken ska även i vissa situationer upprätta kundkännedom då det inte föreligger en varaktig förbindelse, vid enstaka transaktioner. Dessa situationer är:

  • vid enstaka transaktioner som uppgår till ett belopp om motsvarande minst 15 000 euro,eller
  • vid transaktioner som understiger ett belopp motsvarande 15 000 euro men som kan antas ha samband med en eller flera andra transaktioner och som tillsammans uppgår till minst detta belopp,och
  • osäkerhet om tillförlitligheten eller tillräckligheten av tidigare mottagna uppgifter om kundens identitet.

3   Vid misstanke om penningtvätt eller finansiering av terrorism.

 

Det åligger alltså banken att kontrollera kundens identitet. Den ska styrkas med handlingar eller uppgifter från tillförlitliga och oberoende källor. Detta innebär att enbart era egna uppgifter om namn och personnummer inte räcker.

I 2 kap 3 § definieras tydligare vad en grundläggande åtgärd för kundkännedom, alltså minimikravet för banken, är:

  1. kontroll av kundens identitet genom identitetshandling, registerutdrag eller på annat tillförlitligt sätt,
  2. kontroll av den verkliga huvudmannens identitet, och
  3. inhämtande av information om affärsförbindelsens syfte och art.

Banken har alltså rätt att begära ut sedvanliga identitetshandlingar. Det finns också enligt andra punkten ett minimikrav att kontrollera verksamhetens kontrollorgan, det vill säga er i styrelsen.