Vill bara höra mig för hur man ska gå vidare med ett avtal som jag skrev på utan att riktigt förstå innebörden av. Jag fick ett brev från ett bolag som jag trodde var från en svensk myndighet. De ville att jag skulle bekräfta uppgifter som stod i brevet eller komplettera med uppgifter men att det då skulle kosta pengar, vilket jag inte var intresserad av. I brevet stod det med röda bokstäver returnera snarast vilket jag då gjorde. Eftersom mitt bolag inte har någon verksamhet längre så skulle jag ju inte ha ingått något avtal med att få någon förtur för att synas när bolaget är under avveckling.
Jag har skickat mejl och bestridit fakturan med att jag har känt mig vilseledd. Förklarade i mitt första mejl att det har varit ett misstag med samma förklaring som ovan. Men jag får bara tillbaka att jag måste betala och nu vet inte riktigt hur jag ska gå vidare.

 

Hej och tack för din fråga!

 

Vi tolkar din fråga som om att du har skrivit på ett avtal som du vill ogiltigförklara med grunden att du blivit vilseledd. Härav kommer vi inledningsvis att redogöra för vad som gäller inom avtalsrätten, för att därefter även ge en kort redogörelse av händelseförloppet vid ett bestridande av en faktura.

 

Allmänt om avtal

Inom avtalsrätten är huvudprincipen pacta sunt servanda vilket innebär att avtal ska hållas.

I aktuell litteratur på området finns att läsa om hur ett avtal kommer till stånd. För att ett avtal ska uppstå krävs att det föreligger gemensam partsvilja. Med partsvilja menas att man har en avsikt att bli bunden. När man tolkar avtal brukar man försöka utreda parternas avsikt att faktiskt vilja binda sig och till vad. Alla parter har en avtalsfrihet, vilket betyder att man har möjlighet att binda sig till avtal men också att avstå.

När du skickade in det underskrivna avtalet hade du ingen avsikt att blir bunden att betala något. Med tanke på att företaget fick ett påskrivet avtal av dig kan det dock ha tolkats som att viljan att ingå ett avtal fanns. I samband med att ett avtal kommit till stånd, uppstår förpliktelser mellan parterna.

Ett avtal kan ogiltigförklaras på olika grunder exempelvis om avtalet ingåtts under hot om våld eller tvång 28 och 29 §§ Avtalslagen (AvtL). Du har i ditt fall gjort gällande vilseledande som kan vara en grund för ogiltigförklaring av avtal, vilken vi kort redogör för nedan.

 

Vilseledande som grund för att ogiltigförklara avtalet 

Du uppger att du har blivit vilseledd och det finns förutsättningar för att förklara avtal ogiltiga med anledning av att man blivit just vilseledd. Dessa förutsättningar finns i 30 § AvtL.  För att denna paragraf ska vara aktuell krävs att företaget har lurat dig till att ingå avtalet. Företaget ska ha insett eller insåg att du blev vilseledd av avtalet de skickade till dig. Vi kan inte ta ställning till om företaget har vilselett dig, anser du att de har gjort detta rekommenderar vi dig att kontakta en verksam jurist.

Skulle avtalet bli ogiltigförklarat innebär detta att båda parterna befrias från förpliktelser och motprestationer. I och med en ogiltigförklaring kan man som part till avtalet kräva att alla prestationer återgår.

 

Bestrida en faktura

Du får idag fakturor från företaget då de anser att ni har ett bindande avtal. Du beskriver i förutsättningarna att du har bestridit fakturan med grunden att du blivit vilseledd. Det som nu kan hända är att företaget antagligen accepterar ditt bestridande eller skickar en betalningspåminnelse. Det du kan göra är att välja att betala den och försöka säga upp avtalet genom att säga upp tjänsten som de säljer till dig. Då vi inte har tillgång till avtalet kan vi inte veta hur det ser ut i ditt fall men du bör har i åtanke att en uppsägningstid kan finnas. Det andra alternativet är att du bestrider betalningspåminnelsen på samma sätt som den första fakturan, baserat på att du anser att avtalet är ogiltigt. Detta bör göras skriftligen via mail eller genom brev så att detta sparas och du lättare kan bevisa vad som hänt.

Det som kan hända är att företaget anlitar ett inkassobolag som kommer att ta över indrivningen av betalningskraven mot dig, vilka du kan välja att fortsätta att bestrida. Det ursprungliga företaget skulle även kunna ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden och om du fortfarande vill bestrida fakturan är det viktigt att du snabbt, skriftligen bestrider fakturan till Kronofogden.

Vi kan inte ta ställning till vad du ska göra utan du får själv avgöra om du vill betala fakturorna och försöka säga upp tjänsten eller om du bestrider fakturorna.

 

Bestridande av betalningsföreläggande och vad som kan hända

Betalar du skulden inom tio dagar får du ingen betalningsanmärkning och skulden försvinner. Vill du bestrida ett betalningsföreläggande ska du göra detta inom 10 dagar enligt 25 § Lagen om Betalningsföreläggande och Handräckning. Du kan välja mellan att bestrida hela beloppet eller endast en del av det enligt 33 § Lagen om betalningsföreläggande och handräckning. Företaget får sedan information om ditt bestridande och får ta ställning till om de vill driva ärendet vidare till tingsrätten via ett inkassobolag, detta också enligt 33 §. Kronofogden fattar alltså inget beslut i ärendet om du gjort en invändning.

 

Om du inte invänder eller inte skulle göra det i tid (inom 10 dagar) så meddelar Kronofogden utslag i ärendet enligt 42 § Lagen om betalningsföreläggande och handräckning och dessutom får du en betalningsanmärkning som kvarstår i tre år. Konsekvensen av ett utslag blir att företaget/inkassobolaget  kan kräva verkställighet vilket i praktiken innebär utmätning. Denna utmätning gör att du får en ytterligare betalningsanmärkning. Betalningsanmärkningar noteras av kreditupplysningsföretagen och kan resultera i att du inte får handla på kredit och finns kvar även om du betalar tillbaka din skuld.

 

Utmätning innebär att Kronofogden gör en utredning över din ekonomi och utmätningen kan ske på två olika sätt. Ett tillvägagångssätt är att Kronofogden kommer hem till dig och väljer ut saker och tar med sig det som är fysiskt möjligt. Ett annat alternativ är löneutmätning som innebär att din arbetsgivare betalar in en del av din lön direkt till Kronofogden,1 kap 1 § Utsökningsbalken (UB). Från utmätning undantas allt som räknas upp i 5 kap 1 § UB exempel på det som undantas är kläder och vissa möbler.

 

För att sammanfatta detta kan det finnas svårigheter att bevisa att du blivit vilseledd med tanken på att du hade en möjlighet att se avtalet och skrivit på det. Vi rekommenderar dig därför att kontakta en verksam advokat som kan göra bedömningen om det finns en möjlighet att ogiltigförklara ditt avtal samt om det är värt för dig att bestrida fakturor som kan leda till en kostsam process. En advokat kan hjälpa dig att göra kostnadsbedömning om det är lönsamt att bestrida en faktura.