Hejsan, min vän var tillsammans med en kille i lite mer än ett år. Under tiden så köpte han saker i hennes namn på avbetalning och han tecknade bl.a. Ett abonnemang hos mobilopperatör vilket inte var ett problem då. När dom gjorde slut så lovade killen att betala fakturorna varje månad vilket han gjorde ett tag. Nu de senare två månader har han inte kunnat betala detta. Min vän vill anmäla honom nu. Kan han dömas för något i rätten och vad gör polisen åt detta?

Hej och tack för din fråga!

Eftersom hans handlande var något som hon var OK med vid tidpunkten för detta så finns alltså ett samtycke från hennes sida till hans handlande. Även om handlandet skulle kunna passa inom ramarna för något brott så utgör samtycket en s.k. ansvarsfrihetsgrund enligt 24 kap 7 § Brottsbalken (BrB), vilket innebär att något straffrättsligt ansvar inte kan bli aktuellt. Det är bara för vissa grövre brott som samtycke inte kan befria gärningspersonen från ansvar.

 För det fall att det krävdes hennes namnteckning för något av köpen och pojkvännen signerat i hennes namn så skulle ett sådant handlande rent objektivt kunnat utgöra urkundsförfalskning enligt 14 kap 1 § 1 st BrB, men då hon tillåtit hans handlande och namnteckningen alltså härrör från henne så anses han inte gjort detta obehörigen och därför blir brottet urkundsförfalskning inte aktuellt.

Den f.d. pojkvännen har alltså inte begått något brott som han skulle kunna straffas för. Däremot har han ju lovat att fortsätta betala fakturorna, vilket är att se som ett muntligt avtal dem emellan. Den som givit ett rättsligt förpliktande löfte har sedan också förbundit sig att handla därefter, muntliga avtal är liksom alla avtal bindande för parterna.

Att fortlöpande betala fakturorna är det väsentliga i avtalet och att inte göra detta är därför ett avtalsbrott. Ifall det är så att hon betalat in de förfallna beloppen själv för att undvika att bli ”prickad” eller att få betalningsanmärkningar så kan hon ställa krav mot sin f.d. pojkvän på de summorna. Om man bryter ett kontrakt blir man nämligen skyldig att ersätta sin motpart för kostnader som uppstår till följd av avtalsbrottet. Detta enligt reglerna om inomkontraktuellt skadestånd i enlighet med allmänna avtalsrättsliga principer. Hon kan alltså kräva ersättning för sina utlägg och ev. dröjsmålsränta etc.

Den f.d. pojkvännen har uppgivit strul med sina löner som anledning till att han inte betalat fakturorna. Visserligen finns det regler inom andra rättsområden, t.ex. mellan köpare och säljare, som innebär att man under vissa omständigheter inte ansvarar för sin oförmåga att betala när anledningen till detta ligger utanför ens kontroll och detta orsakat hinder man inte rimligen kunnat övervinna. Några sådana regler existerar dock inte specifika avtalssituation din vän befinner sig i och det är högst osäkert om detta skulle kunna sägas utgöra någon allmän avtalsrättslig princip med innebörden att han skulle slippa betalningsansvar. Dessutom är det tvivelaktigt att det skulle förelegat några oövervinnliga hinder för att betala åtminstone en mobilabonnemangsfaktura.

Din vän har alltså goda grunder för att kräva ersättning av den f.d. pojkvännen. Ett första steg kan vara att kräva honom på betalning med hänvisning till dessa grunder. Om betalning inte sker kan hon istället vända sig till Kronofogdemyndigheten (KFM) och ansöka om betalningsföreläggande.

 KFM kommer då skicka krav till den f.d. pojkvännen, men om han ändå väljer att inte betala utan bestrider detta så är nästa steg att gå till domstol. Vi vill med anledning därav göra er uppmärksamma på följande; om din vän inte kan uppvisa någon bevisning som styrker deras muntliga avtal så är det högst osäkert om hon kommer kunna ha någon framgång i saken. Vidare så kommer domstolen först och främst att ta ut en avgift och dessutom kan processkostnader bli väldigt dyra. Det är därför tyvärr högst tveksamt om det är värt att driva process över förhållandevis små summor. 

 

Det finns emellertid inga hinder mot att ställa krav mot den f.d. pojkvännen hos KFM, med hänvisning till de juridiska grunderna vi nämnt ovan. Ansökningsavgiften hos KFM är endast 300kr och man kan dessutom kräva ersättning för avgiften i sin ansökan.