Hej, jag undrar vad som gäller vid avhysning/vräkning från en bostadsrätt? Vem tar hand om försäljningen och vem tillfaller pengarna ? Behövs ett domstolsbeslut innan vräkning sker ?

Hej och tack för din fråga!

Inledningsvis kan sägas att tillämplig lag på området är bostadsrättslagen. Den reglerar det rättsliga förhållandet mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavare (medlemmarna i föreningen)m.m. Som bostadsrättsinnehavare äger du en rätt att mot ersättning nyttja (hyra) en lägenhet i den fastighet som föreningen äger under obegränsad tid, (1 kap 4 § bostadsrättslagen). I princip finns det därför ingen möjlighet för bostadsrättsföreningen eller en bostadsrättsinnehavare att säga upp lägenheten. Men, under vissa förutsättningar kan bostadsrätten förverkas enligt 7 kap 18 § bostadsrättslagen och föreningen har då rätt att säga upp innehavaren till avflyttning. I bestämmelsen anges sju grunder som kan leda till förverkande, till exempel att lägenheten vanvårdas eller att det förekommer störningar och dylikt, se 7 kap 18 § 5 p. Vid en bedömning om förverkande föreligger måste också 7 kap 19 och 20 §§ beaktas, där det framgår att förverkande inte får ske om det som ligger bostadsrättsinnehavaren till last endast är av ringa betydelse, eller när innehavaren vidtagit rättelse efter det att han fått en uppmaning från föreningen att göra det. 

Förutsatt att kraven för förverkande är uppfyllda kan en uppsägning aktualiseras och leda till en försäljning av lägenheten och eventuell avhysning av den bostadsrättsinnehavaren. 

Försäljning 

Om det är så att bostadsrättsinnehavaren ska skiljas från sin lägenhet genom uppsägning kan tvångsförsäljning ske om inte parterna kommer överens om annat, se 7 kap 30 § bostadsrättslagen. Hur själva uppsägningsförfarandet ska gå till regleras i 7 kap. 26-30 §§ bostadsrättslagen, bostadsrättsinnehavaren ska bland annat ha delgivits ett skriftligt meddelande om uppsägning. Tvångsförsäljning sker enligt 8 kap bostadsrättslagen och hanteras av Kronofogdemyndigheten. Kronofogdemyndigheten kan låta ett auktionsföretag, en advokat, fastighetsmäklare eller annan lämplig person sälja bostadsrätten på auktion eller genom så kallad underhandsförsäljning, se 9 kap 1 § utsökningsbalken (UB). Pengarna som inflyter från försäljningen kommer sedan att fördelas mellan föreningen, bostadsrättsinnehavaren och till exempel panthavare (banker). 

Det är Kronofogdemyndigheten som på föreningens ansökan prövar om förutsättningarna för förverkande och tvångsförsäljning är uppfyllda. 

Avhysning 

När en bostadsrättsinnehavare blir uppsagd från sin lägenhet innebär det att han eller hon inte längre kommer kunna nyttja lägenheten. Föreningen kan då ansöka om avhysning hos Kronofogdemyndigheten om den boende vägrar att lämna lägenheten. Avhysningen görs av Kronofogdemyndigheten och ska grunda sig på en dom eller beslut om handräckning. Den som ska avhysas kommer att informeras (delges) om vilket datum och vilken tid detta kommer att ske. Mer information om avhysning hittar du på Kronofogdens hemsida.