Hejsan, våran granne har ansökt om bygglov för att bygga tätt mot våran tomtgräns. Vi bor inte i detaljplanerat område utan i en sk sammansatt bebyggelse. Han fick bygglovet godkänt pga slappt hanterat av byggnadsförvaltning/byggnadsnämnd. Problemet är att ritningarna som han lämnat in stämmer inte. Vi överklagade beslutet till länsrätten om de kastade tillbaka ärendet då ritningen inte stämmer. Grannen erkänner tom i skrivelsen till länsrätten att det misstämmer och att närmaste avstånd i verkligheten är 2,5 m.

Grannen lämnar återigen in en bygglovsansökan.
1 : Där är det aktuella måttet 3,2 m i hans ritningar.
2 : Han lämnar också in en annan ritning på topografin på det föreslagna byggområdet där ett nytt mått inte alls överensstämmer..

Får man lämna in felaktiga uppgifter och vilseledande uppgifter i en bygglovsansökan då han utan tvekan drar fördelar av det?

Hej och tack för din fråga!

Bygglov

Bygglov krävs vid nybyggnad, tillbyggnad och annan ändring av en byggnad än tillbyggnad om ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligt annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljande bygglov. Detta stadgas i 9 kap. 2 § PBL. Som vi tidigare konstaterat är det i ert fall så att grannen fått ett beviljat bygglov på felaktiga grunder. 

Ett bygglov kräver enligt 9 kap. 21 § PBL att det ska vara skriftligt och innehålla ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som krävs för prövningen.

Uppgifter som inte överensstämmer

Enligt 9 kap. 31 b § PBL finns det en möjlighet att bevilja bygglov trots att vissa uppgifter strider mot detaljplanen eller områdesbestämmelsen. Detta förutsätter dock att avvikelsen i övrigt överensstämmer med detaljplanen. Avvikelser som tal och mått är oftast inte avgörande enligt denna bestämmelse utan då får byggnadsnämnden göra en bedömning av avvikelsen i förhållande till den omgivande miljön. Det sägs att åtgärden ska vara av intresse för bredare allmänhet eller vidare krets än de kända sakägarna, berörda hyresgäster som ska beredas tillfälle att yttra sig i ett bygglovsärende.  Detta innebär att en viss felmarginal kan godkännas av länsrätten. 

9 kap. 31 e § PBL föreskrivs dock att bygglov inte kan ges om åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan eller begränsning av rättighet (som exempelvis servitut) eller pågående verksamhet i omgivningen. 

 Praktisk information 

Alla kommuner brukar ha någon typ av rådgivning just gällande bygglov och frågor kring detta, ifall ni fortfarande är osäkra, pröva att slå en signal till er hemkommun. 

Det ni kan göra är att överklaga länsrättens beslut enligt 13 kap. 8 § PBL (enligt 22 § i förvaltningslagen har grannar behörighet att överklaga). Ni har även överklagat detta en gång, så vi antar att ni är medvetna om detta. Är det så att ni tänker överklaga det nya bygglovet igen, så kan ni även be länsstyrelsen komma ut på platsen och se det med egna ögon, detta görs dock inte alltid men det kan vara ett sätt att försöka få er granne att skriva de verkliga måtten. Ett bygglov får inte ges enligt 9 kap. 31 e § PBL, denna paragraf är till er fördel medan 9 kap. 31 b § PBL är till er grannes fördel. Vi antar att ni kommer att överklaga även det ”nya” bygglovet, ert starkaste argument bör ni koppla till 9 kap. 31 e § PBL

Skulle det bli på sådant sätt att länsstyrelsen godkänner det nya bygglov som din granne skickat in kan ni överklaga länsstyrelsen beslut till mark- och miljödomstolen. Dock under förutsättningen att ni får ett prövningstillstånd, läs mer om det på länsstyrelsens egna hemsida. Prövningstillstånd innebär att mark- och miljödomstolen inte tar upp alla fall, även om de överklagas från er sida.