Min fråga gäller arvsrätt. Jag har en morbror som är gift. Han och hans fru har inga barn, varken gemensamma eller med annan partner.  Min morbror hade ett syskon, min mor som inte lever längre. Jag är enda barnet. Min morbrors fru har ett syskon, en syster som fortfarande är i livet.

Jag vet inte om min morbror och hans fru har skrivit något testamente, men vad gäller avseende mitt arv om sådant inte finns? Om min morbror dör först? Om hans fru dör först?

Hej och tack för din fråga!

Vid dödsfall blir reglerna i ärvdabalken tillämpliga. Enligt  3 kap 1 § 1 st Ärvdabalken ärver makar varandra. Då din morbror är gift kommer således hans fru att ärva honom vid en bortgång. Om din morbrors fru går bort först är det din morbror som ärver vid dödsfallet. Vid en bortgång gör man en bouppteckning. Denna stadgar vad den avlidne lämnar efter sig och hur stor kvarlåtenskap som den andra maken, i detta fall, ärver. Vid den andra makens bortgång kommer denna del att räknas av från den kvarlåtenskap som den sist avlidna maken lämnar efter sig, och sedan kommer respektive makes anhöriga att ärva denna. Vid arv till anhöriga brukar man dela in de olika släktskapen i tre parenteler (arvsklasser).

 Första parentelen omfattar bröstarvingar, dvs. barn, barnbarn och barnbarnsbarn. 

 Andra parentelen omfattar föräldrar, syskon, syskonbarn och syskonbarnbarn. 

 Första och andra parentelerna är öppna, dvs.  att barn träder in i avliden förälders ställe i obegränsat antal led.

 Tredje parentelen består av mor- och farföräldrar, samt deras avkomlingar, dvs den avlidens moster, faster, morbror och farbror. Denna parentel är sluten och innebär att mostern ärver, men där är det stopp. Om mostern är avliden träder hennes barn inte i hennes ställe, utan den lediga lotten delas på de övriga arvsberättigade.

Varje parentel är uttömmande, dvs. att om någon part är arvsberättigad i en viss parentel får vederbörande hela arvet och det blir på så sätt stopp där. Övriga parenteler blir således arvlösa.

Utifrån hur du beskriver din familjekonstellation kommer alltså du att inträda i din mors ställe och ärva din morbrors del av arvet den dag båda makarna gått bort. Hur stort arvet blir den dagen beror helt på hur den efterlevande maken valt att spendera det, då denna har fri förfoganderätt över hela arvet.

Värt att nämna är att vid ett upprättat testamente är det testatorns vilja som väger tyngst och reglerna ovan kan lämnas helt utan hänseende. Den enda inskränkning som finns mot ett testamente, förutsatt att det är korrekt utformat, är den så kallade laglotten som bröstarvingar har rätt till. Då din morbror och hans fru inte har några barn har de följaktligen rätt att testamentera bort all sin kvarlåtenskap hur de vill.