År 2002 erhöll jag anställning på ett kommunalägt bussbolag. Efter ca 10 års arbete som bussförare började jag att få värk i högra hälen. Jag var sjukskriven i kortare perioder och återgick till arbetet jag informerade arbetsledningen om hälsodilemmat. Den 23 april 2012 då jag blev sjukskriven ett år då var jag utförsäkrad från försäkringskassan och fick fortsätta med sjuklön i ca 6 månader. Viss tid kunde jag arbeta halvtid fordon under kväll/natt-pass. Vid den tiden avrådde företagets förtroendeläkare mig att fortsätta arbeta nattetid eftersom jag fick högt blodtyck nattjobb. Då blev jag meddelad om avsked. På en gång såg jag mig tvungen att gå till arbetsförmedlingen. De är underrättade om mitt problem med hälskadan. Nu har jag varit arbetslös i ca ett år och inte fått något arbete. När jag söker och de får reda på min skada får jag avslag. Kan jag stämma kommunen för rekompensation för sveda och värk samt för inkomstförlust eftersom de använder fordon som man blir skadad av.

 

Hej och tack för din fråga!

Vi kommer kort redogöra vilka möjligheter du har att få ersättning för din arbetssjukdom nu när din anställning upphört samt om du kan stämma din arbetsgivare. Vi kommer således inte behandla arbetsrättsliga frågor hänförliga till upphörandet av din anställning.

Om man vill ha ut ersättning från sin arbetsgivare vid arbetsskada så är det brukligt att man först anmäler arbetsskadan till Försäkringskassan. Detta går oftast via arbetsgivaren som sedan vidarebefordrar ärendet. Har det funnits ett skyddsombud så skall även denna person underrättas.

Varifrån kan man då få ersättning?

Enligt Socialförsäkringsbalken, förkortat SFB, har man rätt till olika former av ersättning vid arbetsskada, 40 kap. 2 § Socialförsäkringsbalken. Exempel på sådan ersättning är kompensation för utebliven lön, 40 kap. 4 § och 40 kap. 5 § Socialförsäkringsbalkensamt om skadan är av en viss omfattning så kan även livränta utgå, 41 kap. 2 § Socialförsäkringsbalken. Livränta är en ersättning för att arbetsförmågan anses vara bestående nedsatt.

Utöver ersättning via SFB har de allra flesta arbetstagare även rätt till ersättning via en trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Den är baserad på kollektivavtal och är ett komplement till den arbetsskadeförsäkring som utges via SFB. Som anställd i ett kommunalt bolag är man då ansluten till den kommunala versionen av försäkringen,TFA-KL. Om man har en konstaterad arbetsskada eller arbetssjukdom har man möjlighet att få ersättning för bl. a sveda och värk, TFA-KL 10 §, samt inkomstförlust vid bestående nedsättning av arbetsförmåga, TFA-KL 13-17 §§. Om du vill ansöka om ersättning enligt TFA bör du vända dig till AFA Försäkringar som handhar trygghetsförsäkringarna.

Krav för att få ersättning

För att ersättning överhuvudtaget skall bli aktuellt måste det först klassas som en arbetsskada enligt Socialförsäkringsbalkens regler. I 39 kap. 3 § Socialförsäkringsbalken beskrivs en arbetsskada som en skada som har uppkommit pga. av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. Om skadan inte har uppkommit just pga. olycksfall så benämner man det som arbetssjukdom, d.v.s. sjukdom pga. skadlig inverkan i arbetet.

För att ersättning enligt TFA-KL ska utgå för arbetssjukdom krävs det att Försäkringskassan har klassat det som arbetsskada samt att sjukdomen kvarstått minst 180 dagar efter det att den först visade sig, TFA-KL 4 §.

Kan jag stämma min arbetsgivare?

Enligt en av bestämmelserna i trygghetsförsäkringen, TFA-KL 35 §, är det inte möjligt för en arbetstagare att via domstol söka skadestånd för en arbetsskada hos en arbetsgivare som är ansluten till försäkringen.