Hej.
jag är på väg att gifta mig med en tjej som har skulder hos kronofogden. Själv har jag inga skulder och jag äger en bostadsrätt. Min fråga är: Kan kronofogden kräva mig på hennes skulder om vi gifter oss eller bör vi skriva äktenskapsförord? Vi vill absolut inte riskera att bli bostadslösa.
 

 

Hej och tack för din fråga! 
Så som vi uppfattar situationen ska du, som själv inte har skulder hos Kronofogden, gifta dig med en person som har det. Som vi förstår frågan undrar du vad som kommer hända med hennes skulder när ni gifter er, samt om Kronofogden har möjlighet att utmäta den bostadsrätt som du äger.

Inledningsvis ska sägas att du inte tar över hennes skulder och de blir inte heller era gemensamma skulder för att ni gifter er, 1 kap. 3 § Äktenskapsbalken. Däremot kan viss egendom som ni har i er gemensamma bostad riskera att utmätas för hennes skulder, om det skulle bli aktuellt. Vid utmätning sker det i en viss ordning (utmätningsordningen): pengar, banktillgodohavanden, lön, aktier, lös egendom (bland annat bostadsrätt), fast egendom och skepp i den ordningen. Finns det möjlighet att få tillräckligt för att täcka skulderna på annat sätt utmäts inte bostaden. Det kan också nämnas att det finns regler som helt undantar egendom från utmätning, de s.k. beneficiereglerna. Det är egendom som anses vara nödvändig för gäldenären och familjens uppehälle, vilket får bestämmas från fall till fall utifrån en behovsprövning. Reglerna finns i 5 kap. Utsökningsbalken.

Skulle löneutmätning bli aktuellt för din blivande maka tar Kronofogden hänsyn till att du har möjlighet att betala en större del av levnadskostnaderna, såsom till exempel mat och månadskostnad för bostaden. Det innebär att du kan få stå för vissa av hennes kostnader.

Skulle en utmätning av lös egendom bli aktuell och Kronofogden kommer hem till er kan de utmäta egendom som du inte kan visa eller göra sannolikt tillhör dig. Detta framgår av 4 kap. 18-19 §§ Utsökningsbalken. Ett äktenskapsförord kan vara till viss hjälp för att försöka visa att egendom tillhör dig, men det är inte troligt att det räcker. Det kan vara bra att spara kvitto på dyrare inköp för att kunna visa för Kronofogden, och du ska kunna visa att du har haft ekonomisk möjlighet att vara köpare för att kunna styrka att du är ensam ägare. Äktenskapsförordet avgör egentligen bara om egendomen är giftorättsgods eller enskild egendom. Det får betydelse först vid bodelning där makarna delar på giftorättsgodset men har kvar sin enskilda egendom.

Som vi ser det så kommer bostadsrätten antagligen inte att kunna utmätas för din makas skulder. Bostadsrätten är lös egendom och därför gäller samma regler som nämnts tidigare. Eftersom du troligen kan visa att du äger bostadsrätten genom köpekontrakt och eventuella lånehandlingar har Kronofogden ingen möjlighet att utmäta egendomen. Ett äktenskapsförord om bostadsrätten har ingen betydelse gentemot hennes borgenärer (de som vill ha pengar), utan kan endast användas för att reglera vem av er som får bostadsrätten vid en eventuell bodelning.