Företag A beställer en vara av Företag B. Företagen har avtalat att varan skall avlämnas klockan 12.00 i Företag As reception. När företag B kommer dit vid avtalad tid finns ingen där att ta emot varan. Företag B lämnar då varan innanför dörren. En anställd på företag A råkar sedan slå omkull varan med dörren så varan går sönder, vems ansvar är detta?

 

 

Hej och tack för din fråga!

 

Vi tolkar din fråga som att du undrar vem som bär ansvaret för den skadade varan.

I Sverige råder avtalsfrihet, det vill säga att parter fritt kan avtala om vad de vill ska gälla mellan dem. Detta innebär att om det finns avtalsbestämmelser gällande exempelvis avlämning av vara och risken för denna, gäller dessa avtalsbestämmelser före lagstiftning – i den mån lagstiftning inte är tvingande. Vid brist på avtalsreglering gäller i det här fallet köplagen (1990:931), KöpL, då båda parter är näringsidkare och då köpet, av vad som framkommer i ditt mejl, rör lös egendom 1§ KöpL.

Frågan om huruvida det är Företag A eller Företag B som bär ansvaret för att varan gått i sönder, avgörs av vem som bär den så kallade juridiska “risken” vid skadetidpunkten. Enligt huvudregeln, i 13 § KöpL, går risken över på köparen då avlämnandet av varan, från säljare till köpare, har skett.  Eftersom Företag B själv verkar stå för transporten av varan är 7 § 2 st. sista meningen KöpL aktuell för att avgöra om ett avlämnande har skett. Huvudregeln enligt denna paragraf är att varan ska anses avlämnad när varan överlämnats till köparen. I ditt fall verkar inget avlämnande ha skett, i den mening som avses i 7 § KöpL.

I enlighet med 50 § KöpL, ska köparen ta emot varan, och i övrigt medverka till köpet på ett sådant sätt som skäligen kan förväntas av honom för att säljaren ska kunna fullgöra köpet. Om köparen dröjer med att motta varan, går risken ändå över på köparen enligt 13 § 2 st KöpL, trots att varan inte ännu kan anses som avlämnad. Köparen kan alltså inte fördröja riskövergången genom att inte ta emot varan vid avtalad tid. För att risken ska kunna övergå på detta sätt, från säljare till köpare, krävs att Företag B har gjort allt som åligger dem för att få till stånd ett avlämnande.

Det kan ifrågasättas huruvida Företag B verkligen gjort allt som ankommer på dem för att få till stånd ett avlämnande, men då mer detaljerad information inte framkommer i din fråga är det svårt att svara på. Det faktum att Företag B levererade varan vid avtalad tid och plats, samt den omständighet att köparen inte kan anses ha medverkat till köpet i den mening som avses i 50 § KöpL, talar dock för att Företag B har gjort allt som ankommer på dem för att ett avlämnande ska ske. Anledningen till att avlämnandet inte blev av verkar vara Företag A:s frånvaro. Mot denna bakgrund har risken för varan troligen övergått på Företag A, och det är sedermera detta företag som bär ansvaret för den uppkomna skadan.