Hej,

2008 ombildade vi från hyresrätter till bostadsrätter. Jag köpte mitt boende för 995.000 kr. Jag fick inte stå som ensam låntagare för lånet så min dåvarande flickvän stod också med på lånet. Min dåvarande flickvän och jag har aldrig bott tillsammans. Hon bor i annan stad och har aldrig varit skriven i här. Vi har inga gemensamma barn, aldrig varit gifta. Hon har aldrig betalat på lånet till banken. 2011 skrevs lånen om och jag står nu som ensam ansvarig för lånet. 

2013 går vi skilda vägar. Sommaren 2015 när jag vill byta bank framkommer det via den nya banken som ska ta över mina lån att min dåvarande flickvän fortfarande står som 50% ägare till min bostadsrätt då hon vid tillfället för bostadsrättsbildandet skrevs med på köpeavtalet då hon stod med på banklånet….. Jag kontaktar henne och förklarar det orimliga i situationen och att hon måste skriva över sina 50% till mig. Detta vägrar hon och kräver sin juridiska rätt till 50% av bostadens värde. Bostadsrätten är idag värd ca 3.000.000.  Kan hon kräva det?

Hej och tack för din fråga!

Det är en komplex juridisk situation som uppkommit och vi kommer att gå igenom den grundligt för att kunna ge dig ett så komplett svar som möjligt. Problemet uppstår eftersom du har tagit över hennes andel av lånet från banken utan att hon har gett dig hennes andel av bostadsrätten. Inledningsvis kan vi konstatera att det dessvärre inte finns någon möjlighet för dig att kräva full äganderätt till hela bostadsrätten eftersom överlåtelser av sådana måste ske skriftligen för att vara giltiga (6 kap 4 § och 6 kap 5 § Bostadsrättslagen). Däremot har du kanske en möjlighet att få tillbaka de pengar som du betalade banken för att lösa ut hennes lån. Vi har kommit fram till att det finns tre olika tolkningar av situationen.

För det första kan det vara så att du av egen fri vilja tog över hennes lån utan några krav på motprestationer från hennes sida. I detta fall anses du ha skänkt henne en gåva motsvarande hennes kvarvarande andel av banklånet och det blir svårare att hävda någon rätt att kräva tillbaka pengarna. Detta borde vara fallet även om det är så att du glömt att hon var ägare, att du inte kände till att hon var ägare på grund av att du inte undersökt köpekontraktet eller att du inte talat med henne alls utan endast talat med banken om att ta över lånet.

För det andra kan det vara så att övertagandet av lånet har varit en så kallad remuneratorisk gåva, dvs en gåva som du utfört under förutsättning att hon ger dig en gåva i utbyte. Förutsättningen har då varit att hon skriver över sin andel av bostadsrätten till dig. Eftersom hon inte har gjort detta har den avgörande förutsättningen för att gåvan kom till stånd inte uppfyllts. Då är det möjligt att ogiltigförklara hela gåvan enligt den så kallade förutsättningsläran och kräva tillbaka din prestation från henne. Din prestation motsvarar då den kvarvarande andelen av hennes banklån som du tog över.

För det tredje kan det vara så att du och din före detta flickvän har avtalat om att hon skulle skriva över sin andel av bostadsrätten till dig i utbyte mot att du tar över hennes andel av lånet. Eftersom det inte har skett skriftligen är avtalet som vi ovan nämnt ogiltigt och du har inte rätt att få hennes andel av bostadsrätten (6 kap 4 § och 6 kap 5 § Bostadsrättslagen). Däremot har du då rätt att från din före detta flickvän få tillbaka den prestation som du utförde ogiltigheten till trots. Denna prestation skulle i detta fall bestå av de pengar som du använde för att lösa ut din flickväns andel av lånet.

För att någon av de två sista lösningarna ska vara möjliga måste du kunna föra bevisning om det i domstolen. Om du inte kan eller vill föra någon bevisning som talar mot att du tagit över hennes lån utan något krav på motprestation har hon en möjlighet att tvinga fram en försäljning av halva bostadsrätten för att få ut sin andel (6 § Samäganderättslagen). Dock har du en möjlighet att återkräva de betalningar du erlagt för det gemensamma lånet mellan år 2008 och 2011 som avser hennes andel av lånet (2 § 2 st Skuldebrevslagen).

Eftersom det är en så komplex juridisk situation och eftersom det har att göra med någonting så viktigt och värdefullt som din bostad är vårt råd till dig att ta kontakt med en duktig advokat som arbetar med bostadsrättsliga frågor.