Har du en sambo eller funderar du på att ingå i ett samboförhållande? Läs vidare!

Är det dags att ta nästa steg i relationen och flytta ihop med din stora kärlek? Ska ni bygga ett liv tillsammans? Det känns kanske inte särskilt romantiskt att planera för en eventuell separation redan innan det gemensamma livet har börjat. Men risken vid en separation är att man inte bara förlorar den man älskar utan också det man äger.

Att vara sambo innebär enligt sambolagens definition att två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Sambolagen gäller därmed inte om någon av parterna är gift.

När man flyttar ihop bör man tänka på vilken egendom som kommer att räknas som samboegendom. Det ni köper för det gemensamma hemmet (möbler, hushållsmaskiner och liknande) räknas som samboegendom, men inte det som endast är avsett att användas av en av parterna och som är till för fritidsändamål. Den gemensamma bostaden är fast egendom (hus), hyresrätt eller bostadsrätt som är avsedd att vara ett gemensamt hem.

Egendomen är gemensam oavsett vem som betalar för sakerna. Det innebär att om din partner köper en micro till er gemensamma bostad kommer det att räknas som samboegendom. Dessutom innefattas även den gemensamma bostaden i samboegendomen under förutsättning att bostaden har förvärvats för gemensam användning. Samboegendom kan också vara sådant som någon av parterna har fått i gåva, testamente eller i arv.

Ett samboförhållande tar slut om någon av parterna eller båda parterna gifter sig, om samborna flyttar isär eller om någon av parterna avlider.

När ett samboförhållande tar slut är det dags att dela upp både saker och bostad mellan parterna eller, om någon dör, mellan parter och dödsbo. För att underlätta uppdelningen kan man skriva ett samboavtal som reglerar vem som ska få vad. När man inte har ett samboavtal gäller sambolagens regler om att man delar lika på allt som är samboegendom. Det innebär att du kan förlora en stor del av den egendom som du anser är din eller som du själv har betalat för.

För att ett samboavtal ska vara giltigt gäller för det första att det ska vara skriftligt och för det andra att båda parter har undertecknat avtalet. Det krävs inga vittnen. Utöver dessa två grundläggande kriterier finns det flera andra regler och principer som gör att hela eller någon del av samboavtalet kan vara ogiltigt.

Det enda man får avtala om är antingen att bodelning ska ske enligt sambolagen eller inte och vilken samboegendom som ska eller inte ska ingå i bodelningen. I praktiken kan detta bli klurigt. Man får t.ex. INTE i sitt samboavtal avtala om att äktenskapsbalkens regler ska gälla, att samboavtalet bara ska gälla vid dödsfall och inte vid separation eller hur den framtida bodelningen ska gå till. Man får inte heller skriva in i samboavtalet att annan egendom än samboegendom ska ingå i bodelningen, men detta kan man lösa med hjälp av andra typer av avtal, t.ex. genom gåvobrev.

Ett samboavtal kan jämkas/ändras om det är orimligt. Det är därför bra att ta hjälp av en jurist. I efterhand kan det vara svårt att visa att man har menat något annat än det som kommer ner på pappret. Det kan leda till att det blir en väldig snedfördelning när man har glömt bort att reglera vissa saker. Detta kan göra att man känner sig lurad eller orättvist behandlad. En av anledningarna till att det kan vara bra att anlita en jurist när man upprättar ett samboavtal är att man har ett bevis på att båda parterna varit överens.